HP LaserJet Pro 400 color MFP M475 - กำหนดเวลาให้ส่งแฟกซ์ภายหลัง

background image

กําหนดเวลาใหสงแฟกซภายหลัง

ใชแผงควบคุมของเครื่องเพื่อกําหนดเวลาใหเครื่องสงแฟกซในภายหลังไปยังผูรับหนึ่งคนหรือมากกวาหนึ่งคนโดยอัตโนมัติ
เมื่อกําหนดเวลาเสร็จ เครื่องพิมพจะสแกนเอกสารไปไวในหนวยความจําจากนั้นจะกลับไปอยูในสถานะพรอมทํางาน

หมายเหตุ:

หากเครื่องไมสามารถสงแฟกซตามเวลาที่กําหนดไวได เครื่องจะรายงานขอมูลไวในรายงานขอผิดพลาดแฟกซ

(หากเปดตัวเลือกนี้ไว) หรือบันทึกไวในบันทึกการใชงานแฟกซ การที่เครื่องไมสงแฟกซนั้นอาจเกิดจากไมมีผูรับสายหรืออาจ
เกิดจากสัญญาณสายไมวางทําใหโทรซ้ําไมได

หากแฟกซถูกกําหนดใหสงในภายหลังแตจําเปนตองอัปเดตขอมูลในแฟกซ ใหสงขอมูลเพิ่มเติมในการแฟกซครั้งตอไป
แฟกซทั้งหมดที่คุณกําหนดใหสงไปยังหมายเลขแฟกซเดียวกันในเวลาเดียวกันจะถูกสงไปในรูปแบบแฟกซชุดเดียวกัน

1.

ใสเอกสารลงในอุปกรณปอนกระดาษ

2.

จากหนาจอหลัก แตะปุม

แฟกซ

3.

แตะปุม

เมนูแฟกซ

4.

แตะปุม

ตัวเลือกการสง

5.

แตะปุม

สงแฟกซภายหลัง

6.

ใชแผงปุมกดเพื่อปอนเวลาที่จะสงแฟกซ แตะปุม

OK

7.

ใชแผงปุมกดเพื่อปอนวันที่ที่จะสงแฟกซ แตะปุม

OK

8.

ใชแผงปุมกดเพื่อปอนหมายเลขโทรศัพท แตะปุม

OK

เครื่องจะสแกนเอกสารและบันทึกไฟลไวในหนวยความ

จําจนถึงเวลาที่กําหนด

184

บท

12 แฟกซ

THWW

background image

การใชรหัสเขาใช