HP LaserJet Pro 400 color MFP M475 - พิมพ์ด้วย EconoMode

background image

พิมพดวย

EconoMode

โหมด

EconoMode จะใชผงหมึกนอยกวาการใชงานโหมดอื่น ซึ่งจะชวยใหใชงานตลับหมึกพิมพไดยาวนานขึ้น

HP ไมแนะนําใหใช EconoMode ตลอดเวลา หากใช EconoMode ตลอดเวลา ปริมาณหมึกอาจเหลืออยูนานเกินกวาอายุ
ของชิ้นสวนในตลับหมึกพิมพ หากคุณภาพการพิมพเริ่มลดลง และไมสามารถยอมรับได โปรดพิจารณาการเปลี่ยนตลับหมึก
พิมพ

1.

บนเมนู แฟม ในโปรแกรมซอฟตแวร ใหคลิก พิมพ

2.

เลือกเครื่องพิมพ แลวคลิกปุม คุณสมบัติ หรือ การตั้งคา

3.

คลิกแถบ กระดาษ

/คุณภาพ

4.

คลิกกลองกาเครื่องหมาย

EconoMode

โหมด