วิธีใช้ HP LaserJet Pro 400 color MFP M475

background image

LASERJET PRO 300 COLOR MFP

LASERJET PRO 400 COLOR MFP

คู่มือผู้ใช้

M375

M475

background image
background image

HP LaserJet Pro 300 color MFP M375 และ
HP LaserJet Pro 400 color MFP M475

คูมือผูใช

background image

ลิขสิทธิ์และใบอนุญาต

© 2011 Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

หามทําการผลิตซ้ํา ดัดแปลงหรือแปลโดยไมไดรับ
อนุญาตอยางเปนลายลักษณอักษร ยกเวนตามที่
อนุญาตภายใตกฎหมายลิขสิทธิ์

ขอมูลที่ปรากฏในที่นี่อาจเปลี่ยนแปลงไดโดยไมตอง
แจงใหทราบลวงหนา

การรับประกันเพียงอยางเดียวสําหรับผลิตภัณฑและ
บริการของ

HP ปรากฏอยูในรายละเอียดการรับ

ประกันที่แสดงไวอยางชัดแจงและมาพรอมกับ
ผลิตภัณฑและบริการ และไมมีขอความอื่นใดที่จะถูก
กลาวอางวาเปนการรับประกันเพิ่มเติม

HP จะไมรับ

ผิดตอขอผิดพลาดทางดานเทคนิคหรือการแกไขหรือ
การละเวนเนื้อหาใด

Edition 2, 10/2011

หมายเลขชิ้นสวน

: CE863-90926

การรับรองเครื่องหมายการคา

Adobe

®

, Acrobat

®

และ

PostScript

®

เปน

เครื่องหมายการคาของ

Adobe Systems

Incorporated

Intel® Core™ เปนเครื่องหมายการคาของ Intel

Corporation ในสหรัฐอเมริกาและประเทศ/พื้นที่
อื่นๆ

Java™ เปนเครื่องหมายการคาในสหรัฐอเมริกาของ

Sun Microsystems, Inc.

Microsoft®, Windows®, Windows® XP และ

Windows Vista® เปนเครื่องหมายการคาจด
ทะเบียนในสหรัฐอเมริกาของ

Microsoft

Corporation

UNIX

®

เปนเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของ

The

Open Group

ENERGY STAR และเครื่องหมาย ENERGY STAR
เปนเครื่องหมายจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกา

background image

คําอธิบายที่ใชในคูมือเลมนี้

คําแนะนํา:

เคล็ดลับจะใหขอมูลหรือทางลัดที่เปนประโยชน

หมายเหตุ:

หมายเหตุจะใหขอมูลที่สําคัญเพื่ออธิบายถึงหลักการหรือเพื่อดําเนินการใหเสร็จสมบูรณ

ขอควรระวัง:

ขอควรระวังจะแจงใหคุณทราบถึงขั้นตอนที่ควรปฏิบัติ เพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียขอมูลหรือทําใหเครื่องเสีย

หาย

คําเตือน!

คําเตือนจะชวยแจงเตือนการดําเนินการบางอยางที่คุณควรปฏิบัติเพื่อหลีกเลี่ยงอาการบาดเจ็บ การสูญเสียขอมูลที่

สําคัญจํานวนมาก หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเครื่องอยางรายแรง

THWW

iii

background image

iv

คําอธิบายที่ใชในคูมือเลมนี้

THWW

background image

สารบัญ

1 ขอมูลเบื้องตนของผลิตภัณฑ .......................................................................................................... 1

การเปรียบเทียบผลิตภัณฑ

............................................................................................................... 2

คุณลักษณะทางสิ่งแวดลอม

.............................................................................................................. 4

คุณสมบัติการเขาใชงาน

................................................................................................................. 5

มุมมองผลิตภัณฑ

......................................................................................................................... 6

ภาพดานหนา

............................................................................................................... 6

ภาพดานหลัง

............................................................................................................... 7

พอรตอินเตอรเฟซ

......................................................................................................... 7

ที่ตั้งของหมายเลขผลิตภัณฑและหมายเลขรุน

.......................................................................... 8

ลักษณะแผงควบคุม

....................................................................................................... 8

2 เมนูของแผงควบคุม ................................................................................................................. 13

เมนูการตั้งคา

............................................................................................................................ 14

เมนู บริการบนเว็บของ

HP ............................................................................................. 14

เมนู รายงาน

.............................................................................................................. 14

เมนู แบบฟอรมดวน

..................................................................................................... 15

เมนูการตั้งคาแฟกซ

..................................................................................................... 16

เมนูการตั้งคาระบบ

...................................................................................................... 18

เมนูบริการ

................................................................................................................ 22

เมนูการตั้งคาเครือขาย

.................................................................................................. 23

เมนูฟงกชันที่กําหนดไว

................................................................................................................ 25

เมนู สําเนา

............................................................................................................... 25

เมนู แฟกซ

............................................................................................................... 26

เมนู สแกน

................................................................................................................ 28

แฟลชไดรฟ

USB ....................................................................................................... 29

3 ซอฟตแวรสําหรับ Windows .................................................................................................... 31

ระบบปฏิบัติการที่สนับสนุนและไดรเวอรเครื่องพิมพสําหรับ

Windows ....................................................... 32

การเลือกไดรเวอรเครื่องพิมพที่ถูกตองสําหรับ

Windows ....................................................................... 32

HP Universal Print Driver (UPD) .................................................................................. 33

การเปลี่ยนแปลงการตั้งคางานพิมพสําหรับ

Windows ........................................................................... 34

THWW

v

background image

ลําดับความสําคัญของคาการพิมพ

..................................................................................... 34

การเปลี่ยนการตั้งคางานพิมพที่ตองการพิมพทั้งหมดจนกวาจะปดโปรแกรมซอฟตแวร

........................ 34

การเปลี่ยนการตั้งคาเริ่มตนสําหรับงานพิมพทั้งหมด

................................................................ 34

การเปลี่ยนการกําหนดคาของเครื่อง

................................................................................... 35

ลบไดรเวอรเครื่องพิมพออกจาก

Windows ....................................................................................... 36

ยูทิลิตีที่สนับสนุนสําหรับ

Windows ................................................................................................ 37

สวนประกอบและยูทิลิตีอื่นๆ ของ

Windows ....................................................................... 37

ซอฟตแวรสําหรับระบบปฏิบัติการอื่น

................................................................................................ 37

4 ใชอุปกรณรวมกับ Mac ............................................................................................................ 39

ซอฟตแวรสําหรับ

Mac ............................................................................................................... 40

ระบบปฏิบัติการที่สนับสนุนและไดรเวอรเครื่องพิมพสําหรับ

Mac ............................................... 40

ติดตั้งซอฟตแวรสําหรับระบบปฏิบัติการ

Mac ...................................................................... 40

ถอดไดรเวอรเครื่องพิมพออกจากระบบปฏิบัติการ

Mac ........................................................... 43

ลําดับความสําคัญของการตั้งคาการพิมพสําหรับ

Mac ............................................................. 43

การเปลี่ยนแปลงการตั้งคาไดรเวอรเครื่องพิมพสําหรับ

Mac ...................................................... 43

ซอฟตแวรสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร

Mac .......................................................................... 44

ยูทิลิตีที่สนับสนุนสําหรับ

Mac ......................................................................................... 45

การพิมพดวย

Mac .................................................................................................................... 46

ยกเลิกงานพิมพดวย

Mac .............................................................................................. 46

เปลี่ยนขนาดและประเภทกระดาษโดยใช

Mac ...................................................................... 46

การปรับขนาดเอกสารหรือพิมพในขนาดกระดาษแบบกําหนดเองดวย

Mac .................................... 46

การสรางและใชคาลวงหนาสําหรับการพิมพดวย

Mac ............................................................. 46

การพิมพหนาปกดวย

Mac ............................................................................................ 47

การใชลายน้ําดวย

Mac ................................................................................................. 47

การการพิมพแบบหลายหนาในหนาเดียวดวย

Mac ................................................................. 48

การพิมพบนหนากระดาษทั้งสองดาน

(การพิมพงานสองดาน) ดวย Mac ........................................ 48

การตั้งคาตัวเลือกสีดวย

Mac .......................................................................................... 49

ใช

AirPrint ............................................................................................................................. 50

แฟกซดวย

Mac ........................................................................................................................ 51

สแกนดวยดวย

Mac ................................................................................................................... 52

แกไขปญหากับ

Mac .................................................................................................................. 53

5 เชื่อมตอเครื่องพิมพกับ Windows ............................................................................................... 55

การปฏิเสธความรับผิดชอบการใชงานเครื่องพิมพรวมกัน

......................................................................... 55

ใช

HP Smart Install เพื่อเชื่อมตอกับคอมพิวเตอร เครือขายแบบใชสาย หรือเครือขายแบบไรสาย ........................ 56

HP Smart Install สําหรับการเชื่อมตอโดยตรงของ Windows (USB) ......................................... 56
HP Smart Install สําหรับเครือขายแบบใชสายของ Windows .................................................. 56
HP Smart Install สําหรับเครือขายไรสายของ Windows วิธีที่ 1: การใชแผงควบคุม ....................... 57
HP Smart Install สําหรับเครือขายไรสายของ Windows วิธีที่ 2: ตอสายเคเบิล USB ชั่วคราว ............ 57

vi

THWW

background image

HP Smart Install สําหรับเครือขายไรสายของ Windows วิธีที่ 3: ใช WPS .................................. 57

การเชื่อมตอดวย

USB ................................................................................................................. 58

การติดตั้งจากแผนซีดี

................................................................................................... 58

เชื่อมตอกับเครือขายผาน

Windows ............................................................................................... 59

โปรโตคอลเครือขายที่ใชได

............................................................................................ 59

ติดตั้งเครื่องพิมพในเครือขายแบบใชสายผาน

Windows ......................................................... 59

ติดตั้งเครื่องพิมพบนเครือขายแบบไรสายกับ

Windows (รุนไรสายเทานั้น) .................................... 60

กําหนดคาเครือขาย

IP กับ Windows ............................................................................... 62

6 กระดาษและวัสดุพิมพ ............................................................................................................... 65

ทําความเขาใจการใชกระดาษ

......................................................................................................... 66

เปลี่ยนไดรเวอรเครื่องพิมพใหตรงกับประเภทและขนาดกระดาษใน

Windows .............................................. 68

ขนาดกระดาษที่รองรับ

................................................................................................................ 68

ประเภทกระดาษที่รองรับและความจุของถาด

....................................................................................... 69

การใสกระดาษในถาด

................................................................................................................. 72

ใสถาด

1 .................................................................................................................. 72

ใสถาด

2 หรือถาดเสริม 3 .............................................................................................. 74

การใสกระดาษในอุปกรณปอนกระดาษ

.............................................................................. 75

กําหนดคาถาด

.......................................................................................................................... 77

7 ตลับหมึกพิมพ ....................................................................................................................... 79

ขอมูลตลับหมึกพิมพ

................................................................................................................... 80

ภาพอุปกรณสิ้นเปลือง

................................................................................................................. 81

ภาพตลับหมึกพิมพ

...................................................................................................... 81

การจัดการตลับหมึกพิมพ

.............................................................................................................. 82

เปลี่ยนแปลงการตั้งคาสําหรับตลับหมึกพิมพ

......................................................................... 82

จัดเก็บและนําอุปกรณสิ้นเปลืองกลับมาใชใหม

....................................................................... 83

เว็บไซตตอตานสินคาปลอมของ

HP .................................................................................. 84

คําแนะนําในการเปลี่ยน

............................................................................................................... 85

เปลี่ยนตลับหมึกพิมพ

................................................................................................... 85

แกไขปญหากับอุปกรณสิ้นเปลือง

..................................................................................................... 89

การตรวจสอบตลับหมึกพิมพ

........................................................................................... 89

ทําความเขาใจขอความบนแผงควบคุมสําหรับอุปกรณสิ้นเปลือง

.................................................. 91

8 งานพิมพ ............................................................................................................................. 99

ยกเลิกงานพิมพ

....................................................................................................................... 100

งานพิมพพื้นฐานโดยใช

Windows ............................................................................................... 101

เปดไดรเวอรเครื่องพิมพโดยใช

Windows ....................................................................... 101

ขอความชวยเหลือเกี่ยวกับตัวเลือกการพิมพโดยใช

Windows ................................................. 101

เปลี่ยนจํานวนสําเนางานพิมพโดยใช

Windows ................................................................. 102

THWW

vii

background image

บันทึกการตั้งคาการพิมพที่กําหนดเองเพื่อใชอีกครั้งกับ

Windows ............................................ 102

ปรับปรุงคุณภาพการพิมพโดยใช

Windows ..................................................................... 105

พิมพทั้งสองดาน

(การพิมพสองดาน) โดยใช Windows ........................................................ 107

พิมพหลายหนาในหนาเดียวโดยใช

Windows ................................................................... 110

เลือกการวางแนวกระดาษโดยใช

Windows ...................................................................... 111

เลือกตัวเลือกสีโดยใช

Windows ................................................................................... 113

ใช

HP ePrint ......................................................................................................................... 114

งานพิมพอื่นๆ โดยใช

Windows .................................................................................................. 115

พิมพขอความสีเปนสีดํา

(โทนสีเทา) โดยใช Windows .......................................................... 115

พิมพลงบนกระดาษหัวจดหมายหรือกระดาษแบบฟอรมโดยใช

Windows ................................... 115

การพิมพบนกระดาษพิเศษ ฉลาก หรือแผนใสดวย

Windows ................................................. 117

พิมพหนาแรกหรือหนาสุดทายบนกระดาษชนิดอื่นโดยใช

Windows ......................................... 120

ปรับขนาดเอกสารใหพอดีกับขนาดหนากระดาษดวย

Windows ............................................... 122

การเพิ่มลายน้ําในเอกสารดวย

Windows ......................................................................... 124

จัดทําหนังสือเลมเล็กโดยใช

Windows ............................................................................ 124

การพิมพที่เครื่องดวย

USB .......................................................................................................... 127

9 สี ................................................................................................................................... 129

ปรับสี

.................................................................................................................................. 130

เปลี่ยนชุดรูปแบบสีสําหรับงานพิมพ

................................................................................. 130

เปลี่ยนตัวเลือกสี

....................................................................................................... 130

ตัวเลือกการเลือกสีดวยตนเอง

........................................................................................ 131

ใชตัวเลือก

HP EasyColor ......................................................................................................... 133

จับคูสีกับหนาจอคอมพิวเตอรของคุณ

.............................................................................................. 134

10 การทําสําเนา ..................................................................................................................... 135

ใชฟงกชันทําสําเนา

................................................................................................................... 136

สําเนา

................................................................................................................... 136

สําเนาหลายชุด

......................................................................................................... 136

ทําสําเนาตนฉบับหลายหนา

.......................................................................................... 137

ทําสําเนาบัตรประจําตัว

............................................................................................... 137

ยกเลิกงานทําสําเนา

.................................................................................................... 138

ยอหรือขยายขนาดสําเนา

............................................................................................. 139

เรียงงานการทําสําเนา

................................................................................................. 139

ทําสําเนาสีหรือขาวดํา

................................................................................................. 140

การตั้งคาการทําสําเนา

............................................................................................................... 140

เปลี่ยนคุณภาพสําเนา

................................................................................................. 140

ตรวจสอบสิ่งสกปรกและรอยเปอนที่กระจกของสแกนเนอร

...................................................... 141

ปรับความจางและเขมของสําเนา

.................................................................................... 142

กําหนดคาสําเนาแบบกําหนดเอง

.................................................................................... 142

viii

THWW

background image

ตั้งคาขนาดและประเภทกระดาษสําหรับทําสําเนาบนกระดาษพิเศษ

............................................. 143

เรียกคืนการตั้งคาสําเนาเริ่มตน

...................................................................................... 143

ทําสําเนาภาพถาย

..................................................................................................................... 144

การทําสําเนาเอกสารตนฉบับที่มีกระดาษหลายขนาด

............................................................................ 145

ทําสําเนาบนกระดาษทั้งสองดาน

.................................................................................................... 146

ทําสําเนาบนกระดาษทั้งสองดานโดยอัตโนมัติ

(รุนพิมพสองดานเทานั้น) ....................................... 146

ทําสําเนาบนกระดาษทั้งสองดานดวยตนเอง

........................................................................ 146

11 การสแกน ........................................................................................................................ 149

ใชฟงกชันสแกน

...................................................................................................................... 150

วิธีการสแกน

........................................................................................................... 150

ยกเลิกการสแกน

....................................................................................................... 151

การตั้งคาสแกน

....................................................................................................................... 152

ความละเอียดและสีของเครื่องสแกน

................................................................................. 152

คุณภาพการสแกน

..................................................................................................... 153

สแกนภาพถาย

........................................................................................................................ 155

12 แฟกซ ............................................................................................................................ 157

ตั้งคาแฟกซ

........................................................................................................................... 158

การติดตั้งและเชื่อมตอฮารดแวร

..................................................................................... 158

กําหนดการตั้งคาแฟกซ

............................................................................................... 161

ใช

HP Fax Setup Wizard ........................................................................................ 162

ใชสมุดโทรศัพท

...................................................................................................................... 163

ใชแผงควบคุมเพื่อสรางและแกไขสมุดโทรศัพทของแฟกซ

...................................................... 163

นําเขาหรือสงออกผูติดตอของ

Microsoft Outlook ลงในสมุดโทรศัพทของแฟกซ .......................... 163

การใชขอมูลสมุดโทรศัพทจากโปรแกรมอื่น

....................................................................... 163

ลบรายการสมุดโทรศัพท

.............................................................................................. 164

ใชการโทรดวน

........................................................................................................ 164

การจัดการหมายเลขการโทรกลุม

.................................................................................... 165

Fax Send Settings (การตั้งคาการสงโทรสาร) .................................................................................. 167

การตั้งคาการสงแฟกซ

................................................................................................ 167

การตั้งคาการรับแฟกซ

................................................................................................ 171

ตั้งคาการเรียกเอกสารจากแฟกซ

.................................................................................... 175

การใชแฟกซ

.......................................................................................................................... 176

ซอฟตแวรแฟกซ

...................................................................................................... 176

การยกเลิกการสงแฟกซ

............................................................................................... 176

ใชแฟกซดวยระบบ

DSL, PBX หรือ ISDN ........................................................................ 176

ใชแฟกซในบริการ

VoIP ............................................................................................. 177

หนวยความจําของแฟกซ

............................................................................................. 177

การลบแฟกซออกจากหนวยความจํา

................................................................................ 178

THWW

ix

background image

การสงแฟกซ

........................................................................................................... 178

การรับแฟกซ

........................................................................................................... 185

การแกไขปญหาเกี่ยวกับแฟกซ

..................................................................................................... 187

รายการตรวจสอบการแกไขปญหาแฟกซ

........................................................................... 187

ขอความแสดงขอผิดพลาดเกี่ยวกับแฟกซ

.......................................................................... 188

แกไขปญหารหัสแฟกซและรายงานการติดตาม

................................................................... 193

บันทึกการใชงานและรายงานแฟกซ

................................................................................ 194

การเปลี่ยนการแกไขขอผิดพลาดและความเร็วการสงโทรสาร

................................................... 196

แกปญหาการสงแฟกซ

................................................................................................ 199

แกปญหาการรับแฟกซ

................................................................................................ 204

แกปญหาแฟกซทั่วไป

................................................................................................ 210

ขอมูลเกี่ยวกับขอบังคับและการรับประกัน

......................................................................................... 214

13 การจัดการและบํารุงรักษา ....................................................................................................... 215

พิมพหนาขอมูล

....................................................................................................................... 216

การใช

HP Embedded Web Server ........................................................................................... 217

เปด

HP Embedded Web Server ............................................................................... 217

คุณสมบัติ

HP Embedded Web Server ........................................................................ 217

การใชซอฟตแวร

HP Web Jetadmin ........................................................................................... 219

คุณลักษณะดานการรักษาความปลอดภัยของเครื่องพิมพ

....................................................................... 219

กําหนดรหัสผานระบบ

................................................................................................ 219

การตั้งคาการประหยัด

............................................................................................................... 220

พิมพดวย

EconoMode .............................................................................................. 220

โหมด

Powersave (ประหยัดพลังงาน) ............................................................................. 220

พิมพเก็บถาวร

.......................................................................................................... 221

การติดตั้ง

DIMM หนวยความจํา ................................................................................................... 222

การติดตั้ง

DIMM หนวยความจํา .................................................................................... 222

การเปดใชหนวยความจํา

............................................................................................. 225

ตรวจสอบการติดตั้ง

DIMM ......................................................................................... 226

การจัดสรรหนวยความจํา

............................................................................................ 226

การทําความสะอาดเครื่องพิมพ

..................................................................................................... 227

ทําความสะอาดทางผานกระดาษ

..................................................................................... 227

ทําความสะอาดแถบกระจกและแทนของเครื่องสแกน

............................................................. 227

ทําความสะอาดลูกกลิ้งดึงกระดาษและแผนแยกกระดาษของอุปกรณปอนกระดาษ

........................... 228

ทําความสะอาดหนาจอสัมผัส

......................................................................................... 229

อัพเดตสําหรับผลิตภัณฑ

............................................................................................................. 230

14 การแกไขปญหา ................................................................................................................. 231

การชวยเหลือตนเอง

.................................................................................................................. 232

รายการตรวจสอบการแกไขปญหา

................................................................................................. 233

x

THWW

background image

ขั้นตอนที่

1: ตรวจสอบวาเครื่องพิมพเปดอยู ...................................................................... 233

ขั้นตอนที่

2: ตรวจสอบขอความแสดงขอผิดพลาดที่แผงควบคุม ................................................ 233

ขั้นตอนที่

3: ทดสอบฟงกชันการพิมพ .............................................................................. 233

ขั้นตอนที่

4: ทดสอบฟงกชันการทําสําเนา ......................................................................... 234

ขั้นตอนที่

5: ทดสอบฟงกชันการสงแฟกซ ......................................................................... 234

ขั้นตอนที่

6: ทดสอบฟงกชันการรับแฟกซ ......................................................................... 234

ขั้นตอนที่

7: ลองสงงานพิมพงานจากคอมพิวเตอร ............................................................... 234

ขั้นตอนที่

8: ทดสอบฟงกชันการพิมพที่เครื่องดวย USB ......................................................... 234

ปจจัยที่มีผลกระทบตอประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องพิมพ

.................................................. 235

นําคาที่ระบบตั้งไวจากโรงงานกลับมาใช

.......................................................................................... 235

ปอนกระดาษไมถูกตอง หรือกระดาษติด

.......................................................................................... 235

เครื่องพิมพไมดึงกระดาษ

............................................................................................ 235

เครื่องพิมพดึงกระดาษหลายแผน

.................................................................................... 236

การปองกันกระดาษติด

............................................................................................... 236

แกปญหากระดาษติด

................................................................................................................. 237

ตําแหนงที่กระดาษติด

................................................................................................. 238

ดึงกระดาษที่ติดออกจากอุปกรณปอนกระดาษ

..................................................................... 238

แกปญหากระดาษติดในถาด

1 ...................................................................................... 240

แกปญหากระดาษติดในถาด

2 ...................................................................................... 242

แกปญหากระดาษติดในบริเวณฟวเซอร

............................................................................ 243

แกปญหากระดาษติดในถาดกระดาษออก

.......................................................................... 244

แกปญหากระดาษติดในอุปกรณพิมพสองดาน

(เฉพาะรุนที่พิมพสองดานเทานั้น) ............................ 245

ปรับปรุงคุณภาพงานพิมพ

........................................................................................................... 248

ใชการตั้งคาประเภทกระดาษที่ถูกตองในไดรเวอรเครื่องพิมพ

................................................... 248

ปรับการตั้งคาสีในไดรเวอรเครื่องพิมพ

............................................................................. 249

ใชกระดาษที่มีคุณสมบัติตรงตามขอกําหนดของ

HP .............................................................. 250

พิมพหนาทําความสะอาด

............................................................................................. 251

ปรับเทียบเครื่องพิมพเพื่อปรับสี

...................................................................................... 251

การตรวจสอบตลับหมึกพิมพ

......................................................................................... 252

ใชไดรเวอรเครื่องพิมพที่ตรงกับงานพิมพของคุณมากที่สุด

...................................................... 254

ปรับปรุงคุณภาพงานพิมพสําเนา

.................................................................................... 255

เครื่องพิมพไมพิมพงานหรือพิมพชา

............................................................................................... 256

เครื่องพิมพไมพิมพงาน

............................................................................................... 256

เครื่องพิมพพิมพงานชา

............................................................................................... 257

การแกปญหาการพิมพที่เครื่องดวย

USB .......................................................................................... 258

เมนู แฟลชไดรฟ

USB ไมเปดเมื่อคุณเสียบอุปกรณ USB ....................................................... 258

ไฟลไมพิมพจากอุปกรณเสริมที่จัดเก็บแบบ

USB ................................................................. 258

ไฟลที่คุณตองการพิมพแสดงในเมนู แฟลชไดรฟ

USB ......................................................... 258

การแกปญหาการเชื่อมตอเครื่องพิมพ

............................................................................................. 259

การแกปญหาการเชื่อมตอโดยตรง

.................................................................................. 259

THWW

xi

background image

การแกปญหาเครือขาย

................................................................................................ 259

การแกปญหาเครือขายแบบไรสาย

................................................................................................. 261

รายการตรวจสอบการเชื่อมตอไรสาย

............................................................................... 261

แผงควบคุมจะแสดงขอความ

: คุณสมบัติไรสายบนผลิตภัณฑนี้ถูกปดอยู ....................................... 262

เครื่องพิมพไมพิมพงานหลังจากสิ้นสุดการกําหนดคาไรสาย

..................................................... 262

เครื่องพิมพไมพิมพ และมีการติดตั้งไฟรวอลลอื่นบนคอมพิวเตอร

.............................................. 262

การเชื่อมตอไรสายไมทํางานหลังจากยายเราเตอรไรสายหรือเครื่องพิมพ

...................................... 262

ไมสามารถเชื่อมตอคอมพิวเตอรอื่นเขากับอุปกรณไรสาย

........................................................ 263

เครื่องพิมพไรสายสูญเสียการสื่อสารเมื่อเชื่อมตอกับ

VPN ....................................................... 263

เครือขายไมปรากฏในรายการเครือขายไรสาย

.................................................................... 263

เครือขายไรสายไมทํางาน

............................................................................................ 264

แกปญหาซอฟตแวรเครื่องพิมพกับ

Windows .................................................................................. 265

แกปญหาซอฟตแวรเครื่องพิมพกับ

Mac ......................................................................................... 267

ไดรเวอรเครื่องพิมพไมไดอยูในรายการ

Print & Fax (พิมพและโทรสาร) .................................... 267

ชื่อเครื่องพิมพไมปรากฏในรายการเครื่องพิมพในรายการ

Print & Fax (พิมพและโทรสาร) ................ 267

ไดรเวอรเครื่องพิมพไมไดตั้งคาเครื่องพิมพที่คุณเลือกไวในรายการ

Print & Fax (พิมพและโทรสาร) โดย

อัตโนมัติ

................................................................................................................ 267

งานพิมพไมไดถูกสงไปยังเครื่องพิมพที่ตองการ

................................................................... 267

เมื่อเชื่อมตอกับสายเคเบิล

USB เครื่องพิมพจะไมปรากฏในรายการ Print & Fax (พิมพและโทรสาร) หลัง

จากเลือกไดรเวอร

..................................................................................................... 268

คุณใชไดรเวอรเครื่องพิมพทั่วไปเมื่อใชการเชื่อมตอ

USB ....................................................... 268

ภาคผนวก

A อุปกรณสิ้นเปลืองและอุปกรณประกอบ ................................................................................ 269

สั่งซื้อชิ้นสวน อุปกรณเสริม และอุปกรณสิ้นเปลือง

............................................................................... 270

หมายเลขชิ้นสวน

..................................................................................................................... 270

ภาคผนวก

B บริการและการสนับสนุน ............................................................................................... 271

ประกาศเกี่ยวกับการรับประกันอยางจํากัดของ

Hewlett-Packard ............................................................ 272

การรับประกันการคุมครองของ

HP: การรับประกันอยางจํากัดสําหรับตลับหมึกพิมพ LaserJet ........................... 273

ขอมูลที่เก็บบนตลับหมึกพิมพ

....................................................................................................... 274

ขอตกลงการอนุญาตใหใชสิทธิ์สําหรับผูใชขั้นสุดทาย

............................................................................ 275

OpenSSL ............................................................................................................................. 277
การสนับสนุนลูกคา

................................................................................................................... 278

ภาคผนวก

C รายละเอียดผลิตภัณฑ .................................................................................................. 279

ขอกําหนดรายละเอียดทางกายภาพ

................................................................................................. 280

การใชกระแสไฟ ขอกําหนดทางไฟฟา และการกอใหเกิดเสียง

................................................................. 280

ขอกําหนดรายละเอียดทางสิ่งแวดลอม

............................................................................................. 281

xii

THWW

background image

ภาคผนวก

D ขอมูลเกี่ยวกับขอบังคับ ................................................................................................ 283

ขอกําหนดของ

FCC ................................................................................................................. 284

โครงการผลิตภัณฑที่คํานึงถึงสภาพแวดลอม

...................................................................................... 284

การคุมครองสิ่งแวดลอม

.............................................................................................. 284

การกอกาซโอโซน

..................................................................................................... 284

การสิ้นเปลืองพลังงาน

................................................................................................. 284

การใชผงหมึก

.......................................................................................................... 285

การใชกระดาษ

......................................................................................................... 285

พลาสติก

................................................................................................................ 285

อุปกรณสิ้นเปลืองสําหรับงานพิมพของ

HP LaserJet ............................................................. 285

คําแนะนําในการสงคืนและการรีไซเคิล

............................................................................. 285

กระดาษ

................................................................................................................ 286

ขอจํากัดของวัสดุ

...................................................................................................... 286

การทิ้งอุปกรณที่ไมใชแลวโดยผูใชในครัวเรือนสวนตัวในสหภาพยุโรป

........................................ 287

สารเคมี

................................................................................................................. 287

เอกสารขอมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยของวัสดุ

(MSDS) .......................................................... 287

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม

................................................................................................. 288

ประกาศวาดวยความสอดคลอง

..................................................................................................... 289

ประกาศเกี่ยวกับการปฏิบัติตามขอบังคับ

(รุนไรสาย) ............................................................................ 291

ประกาศเกี่ยวกับความปลอดภัย

..................................................................................................... 293

ความปลอดภัยในการใชแสงเลเซอร

................................................................................. 293

ขอบังคับ

DOC ของประเทศแคนาดา .............................................................................. 293

ประกาศ

VCCI (ญี่ปุน) ............................................................................................... 293

คําแนะนําเกี่ยวกับสายไฟ

............................................................................................. 293

ประกาศเกี่ยวกับสายไฟ

(ญี่ปุน) ...................................................................................... 293

ประกาศ

EMC (เกาหลี) .............................................................................................. 294

ประกาศเรื่องเลเซอรของประเทศฟนแลนด

......................................................................... 294

ประกาศ

GS (เยอรมนี) ............................................................................................... 295

ตารางสสาร

(จีน) ...................................................................................................... 295

ประกาศขอจํากัดเกี่ยวกับสารอันตราย

(ตุรกี) ...................................................................... 295

ประกาศการจํากัดการใชสารอันตราย

(ยูเครน) .................................................................... 295

ขอกําหนดเพิ่มเติมสําหรับผลิตภัณฑ

Telecom (แฟกซ) ........................................................................ 296

ประกาศ

EU วาดวยการดําเนินงานดานโทรคมนาคม ............................................................. 296

New Zealand Telecom Statements ........................................................................... 296
Additional FCC statement for telecom products (US) ................................................... 296
Telephone Consumer Protection Act (US) .................................................................. 297
Industry Canada CS-03 requirements ....................................................................... 297
เครื่องหมายแสดงระบบสาย

/ไรสายของ Vietnam Telecom สําหรับเครื่องพิมพที่ไดรับอนุญาตประเภท

ICTQC ................................................................................................................. 298

ประกาศเพิ่มเติมสําหรับผลิตภัณฑไรสาย

.......................................................................................... 299

THWW

xiii

background image

ประกาศเกี่ยวกับความสอดคลอง

FCC—สหรัฐฯ ................................................................... 299

ประกาศของออสเตรเลีย

.............................................................................................. 299

ประกาศ

ANATEL ของบราซิล ...................................................................................... 299

ประกาศของแคนาดา

.................................................................................................. 299

ประกาศขอบังคับของสหภาพยุโรป

.................................................................................. 299

ประกาศสําหรับการใชงานในฝรั่งเศส

............................................................................... 300

ประกาศสําหรับการใชงานในรัสเซีย

................................................................................ 300

ประกาศของเกาหลี

.................................................................................................... 300

ประกาศของไตหวัน

................................................................................................... 300

เครื่องหมายแสดงระบบสาย

/ไรสายของ Vietnam Telecom สําหรับเครื่องพิมพที่ไดรับอนุญาตประเภท

ICTQC ................................................................................................................. 301

ดัชนี

................................................................................................................................... 303

xiv

THWW