HP LaserJet Pro 400 color MFP M475 - Ponuka System Setup (Nastavenia systému)

background image

Ponuka System Setup (Nastavenia systému)

V nasledujúcej tabuľke položky vyznačené hviezdičkou (*) označujú predvolené výrobné nastavenie.

Položka
ponuky

Položka
podponuky

Položka
podponuky

Položka
podponuky

Popis

Language (Jazyk)

(Zoznam
dostupných
jazykov
zobrazenia
ovládacieho
panela.)

Nastaví jazyk, v ktorom ovládací panel zobrazuje
hlásenia a správy o produkte.

Paper Setup
(Nastavenie
papiera)

Default Paper Size
(Predvolená
veľkosť papiera)

Letter

A4

Legal

Nastaví

veľkosť pre tlač interných správ, faxov alebo

akejkoľvek tlačovej úlohy, v ktorej nie je určená veľkosť.

Default Paper Type
(Predvolený typ
papiera)

Zoznam
dostupných typov
papiera.

Nastaví typ pre tlač interných správ, faxov alebo
akúkoľvek tlačovú úlohu, ktorá neurčuje typ.

Tray 1 (Zásobník 1) Paper Type (Typ

papiera)

Paper Size
(Formát papiera)

V zozname dostupných veľkostí a typov vyberte
predvolenú veľkosť a typ pre zásobník č. 1.

Zásobník č. 2

Paper Type (Typ
papiera)

Paper Size
(Formát papiera)

V zozname dostupných veľkostí a typov vyberte
predvolenú veľkosť a typ pre zásobník č. 2.

SKWW

Setup Menu (Ponuka nastavení)

19

background image

Položka
ponuky

Položka
podponuky

Položka
podponuky

Položka
podponuky

Popis

Paper Out Action
(Činnosť, keď sa
minie papier)

Wait forever
(Čakať stále)

*

Cancel (Zrušiť)

Override (Vyradiť)

Určí, ako by tlačiareň mala reagovať, keď tlačová

úloha vyžaduje veľkosť alebo typ papiera, ktorý nie je
dostupný alebo v prípade, ak je daný zásobník prázdny.

Wait forever (Čakať stále)

: Zariadenie čaká, kým

vložíte správny papier.

Override (Vyradiť)

: Tlačte po zadanom oneskorení

na odlišnú veľkosť papiera.

Cancel (Zrušiť)

: Automaticky zruší tlačovú úlohu po

zadanom oneskorení.

Ak vyberiete možnosť

Override (Vyradiť)

alebo

Cancel (Zrušiť)

, ovládací panel vás vyzve, aby ste

určili počet sekúnd oneskorenia.

Print Quality
(Kvalita tlače)

Color Calibration
(Kalibrácia farieb)

Calibrate Now
(Kalibrovať teraz)

Power-On
Calibration
(Kalibrácia pri
štarte)

Vykoná úplnú kalibráciu.

Calibrate Now (Kalibrovať teraz)

: Vykoná

okamžitú kalibráciu.

Power-On Calibration (Kalibrácia pri štarte)

:

Špecifikujte časové trvanie, počas ktorého by malo
zariadenie po zapnutí pred kalibráciou čakať.

Upraviť zarovnanie Vytlačiť testovaciu

stránku

Túto ponuku použite na posun zarovnania okrajov na
výšku aj na šírku tak, aby sa obrázok nachádzal v
strede strany. Pred nastavovaním týchto hodnôt vytlačte
testovaciu stránku. Poskytuje vodiace prvky na
zarovnanie v smere X a Y, na základe ktorých zistíte,
aké úpravy je potrebné vykonať.

Nastaviť zásobník
<X>

Posun X1

Posun X2

Posun Y

Pomocou nastavenia

Posun X1

vycentrujte snímku zo

strany na stranu na jednostrannej stránke alebo pre
druhú stranu obojstrannej stránky.

Pomocou nastavenia

Posun X2

vycentrujte snímku zo

strany na stranu na prvej strane obojstrannej stránky.

Pomocou nastavenia

Posun Y

vycentrujte snímku zhora

nadol na stránke.

Nastavenia
energie

Sleep Delay
(Oneskorenie
spánku)

15 Minutes (15
minút)

*

30 Minutes (30
minút)

1 Hour (1 hodina)

2 Hours (2 hodiny)

Off (Vyp.)

1 Minute (1
minúta)

Nastavenie

dĺžky nečinnosti tlačiarne skôr, než sa

prepne do režimu spánku. Produkt automaticky opustí
režim spánku, keď odošlete tlačovú úlohu alebo stlačíte
tlačidlo na ovládacom paneli.

POZNÁMKA:

Predvolená doba je 15 minút.

Sleep

Delay (Oneskorenie spánku)

20

Kapitola 2 Ponuky ovládacieho panela

SKWW

background image

Položka
ponuky

Položka
podponuky

Položka
podponuky

Položka
podponuky

Popis

Automatické
vypnutie napájania

Oneskorenie
vypnutia

30 Minutes (30
minút)

*

1 Hour (1 hodina)

2 Hours (2 hodiny)

4 hodín

8 hodín

24 hodín

Never (Nikdy)

Vyberte dobu, po ktorej uplynutí sa zariadenie
automaticky vypne.

POZNÁMKA:

Predvolená doba je 30

minút.

Oneskorenie vypnutia

Udalosti
prebúdzania

Úloha siete LAN

Úloha siete LAN

Úloha bezdrôtovej
siete

Stlačenie tlačidla

Vyberte, či sa zariadenie zobudí po prijatí týchto typov
úloh alebo činností.

Predvolené nastavenie pre túto možnosť je

Yes (Áno)

.

Volume Settings
(Nastavenia
hlasitosti)

Alarm Volume
(Hlasitosť
upozornenia)

Ring Volume
(Hlasitosť
zvonenia)

Key-Press Volume
(Hlasitosť pípnutia
klávesu)

Phone Line Volume
(Hlasitosť
telefónnej linky)

Nastavte úrovne hlasitosti pre zariadenie. Pre každé
nastavenie hlasitosti sú k dispozícii nasledujúce voľby:

Off (Vyp.)

Soft (Nízka)

Medium (Stredná)

*

Loud (Vysoká)

Time/Date
(Dátum a čas)

(Nastavenia pre
časový formát,
aktuálny čas,
formát dátumu a
aktuálny dátum.)

Upraví

nastavenie

času a dátumu v produkte.

Product Security
(Zabezpečenie
zariadenia)

On (Zap.)

Off (Vyp.)

Nastaví funkciu zabezpečenia produktu. Ak zvolíte
nastavenie

On (Zap.)

, musíte nastaviť heslo.

USB Flash Drive
(Pamäťová
jednotka USB
typu Flash)

On (Zap.)

Off (Vyp.)

Zapnite alebo vypnite tlač priamo z portu USB na
prednej strane zariadenia.

Deaktivovať fax

On (Zap.)

Off (Vyp.)

Umožňuje zapnúť alebo vypnúť funkciu faxu.

SKWW

Setup Menu (Ponuka nastavení)

21

background image

Položka
ponuky

Položka
podponuky

Položka
podponuky

Položka
podponuky

Popis

Nastavenia
spotrebného
materiálu

Black Cartridge
(Čierna kazeta)

Nastavenia pri
veľmi nízkej
hladine

Prompt (Výzva)

Continue
(Pokračovať)

*

Stop (Zastaviť)

Nastavte, ako sa produkt správa, keď sa čierna tlačová
kazeta nachádza na veľmi nízkej hodnote.

Prompt (Výzva)

: Zariadenie zastaví tlač a vyzve

vás k výmene tlačovej kazety. Výzvu môžete
potvrdiť a pokračovať v tlači. Zákazník môže na
tomto zariadení nakonfigurovať možnosť „Výzvou
ma upozorni o 100 strán, 200 strán, 300 strán
alebo nikdy.“ Táto možnosť sa poskytuje v mene
pohodlia zákazníka a nepoukazuje na skutočnosť,
že tieto stránky budú za každých okolností
vykazovať prijateľnú kvalitu tlače.

Continue (Pokračovať)

: Zariadenie vás upozorní

na to, že tlačová kazeta je na veľmi nízkej
hodnote, ale pokračuje v tlači.

Stop (Zastaviť)

: Zariadenie zastaví tlač, kým

nevymeníte tlačovú kazetu.

Nízky prah

Zadajte percento

Pomocou tlačidiel šípok zvýšte alebo znížte percento
odhadovanej zostávajúcej životnosti, pri ktorom si
želáte, aby vás produkt upozornil na nízky stav toneru v
tlačovej kazete.

V prípade čiernej kazety, ktorá sa dodáva spolu so
zariadením, je predvolená hodnota 27 %. U
štandardnej náhradnej čiernej kazety je predvolená
hodnota 15 %. U vysokokapacitnej náhradnej čiernej
kazety je predvolená hodnota 8 %.

Predvolené hodnoty majú za účel zabezpečiť približne
dva týždne použitia, kým kazeta dosiahne veľmi nízku
hladinu.

22

Kapitola 2 Ponuky ovládacieho panela

SKWW

background image

Položka
ponuky

Položka
podponuky

Položka
podponuky

Položka
podponuky

Popis

Color Cartridges
(Zásobníky
farebného tonera)

Nastavenia pri
veľmi nízkej
hladine

Stop (Zastaviť)

Prompt (Výzva)

Continue
(Pokračovať)

Print Black
(Vytlačiť
čiernobielo)

*

Nastavte, ako sa produkt správa, keď sa jedna z
farebných tlačových kaziet nachádza na veľmi nízkej
hodnote.

Prompt (Výzva)

: Zariadenie zastaví tlač a vyzve

vás k výmene tlačovej kazety. Výzvu môžete
potvrdiť a pokračovať v tlači. Zákazník môže na
tomto zariadení nakonfigurovať možnosť „Výzvou
ma upozorni o 100 strán, 200 strán, 300 strán
alebo nikdy.“ Táto možnosť sa poskytuje v mene
pohodlia zákazníka a nepoukazuje na skutočnosť,
že tieto stránky budú za každých okolností
vykazovať prijateľnú kvalitu tlače.

Continue (Pokračovať)

: Zariadenie vás upozorní

na to, že tlačová kazeta je na veľmi nízkej
hodnote, ale pokračuje v tlači.

Print Black (Vytlačiť čiernobielo)

: Produkt ste

nakonfigurovali tak, aby tlačil len čiernobielo v
prípade, ak hladina farebného spotrebného
materiálu dosiahla veľmi nízku hodnotu. Farebný
spotrebný materiál môže byť stále schopný
poskytovania prijateľnej kvality tlače. Ak chcete
tlačiť farebne, buď vymeňte farebný spotrebný
materiál alebo zmeňte nastavenie zariadenia.

Keď sa rozhodnete pre výmenu tlačovej kazety s
veľmi nízkou hladinou, farebná tlač sa obnoví
automaticky.

Stop (Zastaviť)

: Zariadenie zastaví tlač, kým

nevymeníte tlačovú kazetu.

Nízky prah

Cyan (Azúrová)

Magenta
(Purpurová)

Yellow (Žltá)

Zadajte percento

Pomocou tlačidiel šípok zvýšte alebo znížte percento
odhadovanej zostávajúcej životnosti, pri ktorom si
želáte, aby vás produkt upozornil na nízky stav toneru v
tlačovej kazete.

U farebných tlačových kaziet dodávaných so
zariadením je predvolená hodnota 20 %. U
náhradných farebných kaziet je predvolená hodnota 10
%.

Predvolené hodnoty majú za účel zabezpečiť približne
dva týždne použitia, kým kazeta dosiahne veľmi nízku
hladinu.

SKWW

Setup Menu (Ponuka nastavení)

23

background image

Položka
ponuky

Položka
podponuky

Položka
podponuky

Položka
podponuky

Popis

Uložiť údaje úlohy

Na spotrebnom
materiáli

*

Nie je na
spotrebnom
materiáli

Zariadenie do internej pamäte automaticky ukladá
údaje o používaní tlačovej kazety. Tieto údaje môže
ukladať aj na pamäťové čipy v tlačových kazetách.
Výberom tejto možnosti

Nie je na spotrebnom materiáli

uložíte údaje len do pamäte zariadenia.

Informácie uložené v pamäťovom čipe tlačovej kazety
pomáhajú pri návrhu budúcich produktov HP
zohľadňovať potreby našich zákazníkov. Spoločnosť
HP zhromažďuje vzorky z pamäťových čipov tlačových
kaziet, ktoré boli vrátené v rámci programu
bezplatného návratu a recyklácie HP. Pamäťové čipy z
tohto zberu sa načítavajú a študujú s cieľom zdokonaliť
budúce produkty od spoločnosti HP.

Zozbierané údaje z čipu tlačovej kazety neobsahujú
informácie, na základe ktorých by bolo možné priradiť
konkrétny produkt alebo kazetu k danému zákazníkovi
alebo používateľovi.

Courier Font
(Písmo Courier)

Regular
(Normálne)

Dark (Tmavé)

Nastaví hodnoty písma Courier.

Color Copy
(Farebná kópia)

On (Zap.)

Off (Vyp.)

Aktivuje alebo deaktivuje farebné kopírovanie.