Pomocník služby HP LaserJet Pro 400 color MFP M475

background image

LASERJET PRO 300 COLOR MFP

LASERJET PRO 400 COLOR MFP

Používateľská príručka

M375

M475

background image
background image

Farebná multifunkčná tlačiareň HP
LaserJet Pro 300 MFP M375 a HP
LaserJet Pro 400 MFP M475

Používateľská príručka

background image

Autorské práva a licencia

© 2011 Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

Kopírovanie, upravovanie alebo preklad

bez predchádzajúceho písomného súhlasu

sú zakázané s výnimkou podmienok, ktoré

povoľujú zákony o autorských právach.

Informácie obsiahnuté v tomto dokumente sa

môžu meniť bez upozornenia.

V záruke dodanej spolu s týmito produktmi a

službami sú uvedené výlučne záruky

týkajúce sa produktov a služieb spoločnosti

HP. Žiadne informácie v tomto dokumente

by sa nemali chápať ako dodatočná

záruka. Spoločnosť HP nebude zodpovedná

za technické ani textové chyby, ani

vynechané časti v tomto dokumente.

Edition 2, 10/2011

Číslo publikácie: CE863-90923

Obchodné známky príslušných

spoločností

Adobe

®

, Acrobat

®

a PostScript

®

obchodné známky spoločnosti Adobe

Systems Incorporated.

Intel® Core™ je obchodná známka

spoločnosti Intel Corporation v USA

a v iných krajinách/oblastiach.

Java™ je americká ochranná známka

spoločnosti Sun Microsystems, Inc.

Microsoft®, Windows®, Windows XP® a

Windows Vista® sú registrované ochranné

známky spoločnosti Microsoft Corporation v

USA.

UNIX

®

je registrovaná obchodná známka

skupiny The Open Group.

ENERGY STAR a znak ENERGY STAR sú

známky registrované v USA.

background image

Dohody použité v tejto príručke

TIP:

Tipy poskytujú užitočné rady alebo skratky.

POZNÁMKA:

Poznámky poskytujú dôležité informácie na vysvetlenie pojmu alebo dokončenie úlohy.

UPOZORNENIE:

Výstrahy uvádzajú postupy, podľa ktorých by ste mali postupovať, aby ste sa

vyhli strate údajov alebo poškodeniu produktu.

VAROVANIE!

Varovania vás upozorňujú na špecifické postupy, podľa ktorých by ste mali

postupovať, aby ste sa vyhli zraneniam osôb, katastrofálnym stratám údajov alebo výraznému

poškodeniu produktu.

SKWW

iii

background image

iv

Dohody použité v tejto príručke

SKWW

background image

Obsah

1 Základné informácie o produkte ...................................................................................... 1

Porovnanie produktov ............................................................................................................... 2
Funkcie ochrany životného prostredia ......................................................................................... 5
Funkcie zjednodušeného prístupu ............................................................................................... 6
Pohľady na produkt ................................................................................................................. 7

Predný pohľad .......................................................................................................... 7
Zadný pohľad .......................................................................................................... 8
Porty rozhraní ........................................................................................................... 8
Umiestnenie sériového čísla a čísla modelu .................................................................. 9
Rozloženie ovládacieho panela .................................................................................. 9

2 Ponuky ovládacieho panela ........................................................................................... 13

Setup Menu (Ponuka nastavení) ............................................................................................... 14

Ponuka Webové služby HP ...................................................................................... 14
Ponuka Reports (Správy) .......................................................................................... 14
Ponuka Quick Forms (Rýchle formuláre) ..................................................................... 15
Ponuka Fax Setup (Nastavenie faxu) .......................................................................... 16
Ponuka System Setup (Nastavenia systému) ................................................................ 19
Ponuka Service (Údržba) .......................................................................................... 24
Ponuka Network Setup (Inštalácia siete) ..................................................................... 25

Ponuky konkrétnej funkcie ....................................................................................................... 28

Ponuka Copy (Kopírovať) ......................................................................................... 28
Ponuka Fax ............................................................................................................ 30
Ponuka Scan (Skenovanie) ....................................................................................... 32
USB Flash Drive (Pamäťová jednotka USB typu Flash) .................................................. 33

3 Softvér pre systém Windows .......................................................................................... 35

Podporované operačné systémy a ovládače tlačiarne pre systém Windows .................................. 36
Vyberte správny ovládač tlačiarne pre systém Windows ............................................................. 36

Univerzálny ovládač tlačiarne (UPD) HP ..................................................................... 37

Zmena nastavení tlačovej úlohy pre systém Windows ................................................................. 39

SKWW

v

background image

Poradie dôležitosti pre nastavenia tlače ..................................................................... 39
Zmena nastavení všetkých úloh tlače, kým sa nezatvorí program softvéru ....................... 39
Zmena predvolených nastavení všetkých tlačových úloh ............................................... 40
Zmena nastavení konfigurácie produktu ..................................................................... 40

Odstránenie ovládača tlačiarne v systéme Windows .................................................................. 41
Podporované pomocné programy v systéme Windows ............................................................... 42

Iné komponenty a pomocné programy systému Windows ............................................ 42

Softvér pre iné operačné systémy ............................................................................................. 42

4 Použitie produktu v systéme Mac ................................................................................... 43

Softvér pre systém Mac ........................................................................................................... 44

Podporované operačné systémy a ovládače tlačiarne pre systémy Mac ......................... 44
Inštalácia softvéru v rámci operačných systémov Mac .................................................. 44
Odstránenie ovládača tlačiarne z operačných systémov Mac ....................................... 47
Priorita pre nastavenia tlače v systéme Mac ............................................................... 47
Zmena nastavení ovládača tlačiarne pre systém Mac .................................................. 48
Softvér pre počítače Mac ......................................................................................... 48
Podporované pomôcky pre operačný systém Mac ....................................................... 49

Tlač v systéme Mac ................................................................................................................ 51

Zrušenie tlačovej úlohy v počítači Mac ...................................................................... 51
Zmena formátu a typu papiera na počítači Mac ......................................................... 51
Zmena veľkosti dokumentov alebo tlač na papier neštandardnej veľkosti v systéme
Mac ...................................................................................................................... 51
Vytvorenie a používanie predvolieb tlače v systéme Mac ............................................. 52
Tlač titulnej strany v systéme Mac .............................................................................. 52
Používanie vodotlače v systéme Mac ......................................................................... 52
Tlač viacerých strán na jeden hárok papiera v systéme Mac ........................................ 53
Tlač na obe strany stránky (obojstranná tlač) v systémoch Mac ..................................... 53
Nastavenie možností farieb v systéme Mac ................................................................ 54

Použite AirPrint ...................................................................................................................... 55
Faxovanie v systéme Mac ....................................................................................................... 56
Skenovanie v systéme Mac ...................................................................................................... 57
Riešenie problémov s počítačom Mac ....................................................................................... 58

5 Pripojenie produktu v systéme Windows ........................................................................ 59

Ustanovenie o zdieľaní tlačiarní .............................................................................................. 59
Na pripojenie k počítaču, drôtovej sieti alebo bezdrôtovej sieti použite aplikáciu HP Smart
Install .................................................................................................................................... 60

HP Smart Install pre priame pripojenie (USB) v systéme Windows ................................. 60
HP Smart Install pre káblové siete v systéme Windows ................................................. 60

vi

SKWW

background image

HP Smart Install pre bezdrôtové siete v systéme Windows, metóda 1: Použitie
ovládacieho panela produktu ................................................................................... 61
HP Smart Install pre bezdrôtové siete v systéme Windows, metóda 2: Dočasne pripojte
kábel USB .............................................................................................................. 61
HP Smart Install pre bezdrôtové siete v systéme Windows, metóda 3: Použite WPS ........ 61

Pripojenie pomocou rozhrania USB .......................................................................................... 62

Inštalácia z disku CD ............................................................................................... 62

Pripojenie k sieti v systéme Windows ........................................................................................ 63

Podporované sieťové protokoly ................................................................................. 63
Inštalácia produktu do káblovej siete v systéme Windows ............................................ 63
Inštalácia zariadenia do bezdrôtovej siete v systéme Windows (len pre modely
s bezdrôtovým pripojením) ....................................................................................... 64
Konfigurácia nastavení IP siete v systéme Windows ..................................................... 66

6 Papier a tlačové médiá ................................................................................................... 69

Vysvetlenie spôsobu používania papiera .................................................................................. 70
Zmena ovládača tlačiarne s ohľadom na typ a veľkosť papiera v systéme Windows ..................... 72
Podporované rozmery papiera ................................................................................................ 72
Podporované typy papiera a kapacita zásobníkov ..................................................................... 73
Vkladanie papiera do zásobníkov ............................................................................................ 76

Plnenie zásobníka 1 ................................................................................................ 76
Plnenie zásobníka 2 alebo voliteľného zásobníka 3 .................................................... 78
Vkladanie do podávača dokumentov ......................................................................... 79

Konfigurácia zásobníkov ........................................................................................................ 81

7 Tlačové kazety ............................................................................................................... 83

Informácie o tlačovej kazete .................................................................................................... 84
Zobrazenia spotrebného materiálu ........................................................................................... 85

Zobrazenia tlačových kaziet ..................................................................................... 85

Správa tlačových kaziet .......................................................................................................... 86

Zmena nastavení tlačových kaziet ............................................................................. 86
Uskladnenie a recyklácia spotrebného materiálu ......................................................... 88
Webová lokalita HP zameraná na boj proti falzifikátom .............................................. 88

Pokyny na výmenu ................................................................................................................. 89

Výmena tlačových kaziet .......................................................................................... 89

Riešenie problémov so spotrebným materiálom .......................................................................... 94

Kontrola tlačových kaziet ......................................................................................... 94
Význam hlásení na ovládacom paneli týkajúcich sa spotrebného materiálu .................... 96

8 Tlačové úlohy ............................................................................................................... 103

Zrušenie tlačovej úlohy ......................................................................................................... 104

SKWW

vii

background image

Základné úlohy tlače v systéme Windows ............................................................................... 105

Otvorenie ovládača tlačiarne v systéme Windows .................................................... 105
Získajte pomoc pre ktorúkoľvek možnosť tlače v systéme Windows ............................. 105
Zmena počtu tlačených kópií v systéme Windows ..................................................... 106
Uloženie vlastných nastavení tlače na opakované použitie v systéme Windows ............ 106
Zlepšenie kvality tlače v systéme Windows ............................................................... 109
Tlač na obidve strany (duplexná tlač) v systéme Windows .......................................... 111
Tlač viacerých strán na jeden hárok v systéme Windows ........................................... 114
Výber orientácie stránky Windows .......................................................................... 115
Nastavenie možností farieb v systéme Windows ....................................................... 116

Používanie funkcie HP ePrint .................................................................................................. 118
Doplnkové úlohy tlače v systéme Windows ............................................................................. 119

Tlač farebného textu v čiernobielom režime (odtiene sivej) v systéme Windows ............ 119
Tlač na predtlačený hlavičkový papier alebo formuláre v systéme Windows ................. 119
Tlač na špeciálny papier, štítky alebo priehľadné fólie v systéme Windows ................. 121
Tlač prvej alebo poslednej strany na odlišný papier v systéme Windows ..................... 124
Zmena mierky dokumentu, aby sa prispôsobil veľkosti strany v systéme Windows ........ 126
Pridanie vodotlače k dokumentu v systéme Windows ................................................. 127
Vytvorenie brožúry v systéme Windows ................................................................... 128

Prístupová tlač cez USB ........................................................................................................ 130

9 Farba ........................................................................................................................... 133

Nastavenie farieb ................................................................................................................ 134

Zmena farebnej témy pre tlačovú úlohu ................................................................... 134
Zmena možností farieb ......................................................................................... 135
Možnosti manuálnej farby ...................................................................................... 135

Používanie možnosti HP EasyColor ........................................................................................ 137
Prispôsobenie farieb zobrazeniu na obrazovke počítača .......................................................... 138

10 Kopírovanie ............................................................................................................... 139

Používanie funkcií kopírovania .............................................................................................. 140

Kopírovať ............................................................................................................ 140
Viacero kópií ........................................................................................................ 140
Kopírovanie viacstranového originálu ...................................................................... 141
Kopírovanie identifikačných kariet ........................................................................... 141
Zrušenie kopírovania ............................................................................................. 143
Zmenšenie alebo zväčšenie kópie ........................................................................... 143
Skladanie kopírovacej úlohy ................................................................................... 144
Tvorba farebných alebo čiernobielych kópií ............................................................. 145

Nastavenia kopírovania ........................................................................................................ 146

Zmena kvality kopírovania ..................................................................................... 146

viii

SKWW

background image

Skontrolujte, či na skle skenera nie sú nečistoty a šmuhy ............................................ 146
Upravte svetlosť alebo tmavosť kópií ....................................................................... 148
Definovanie nastavenia vlastného kopírovania .......................................................... 148
Nastavenie formátu a typu papiera na kopírovanie na špeciálny papier ...................... 149
Obnovenie predvolených nastavení kopírovania ....................................................... 149

Kopírovanie fotografií ........................................................................................................... 150
Kopírovanie originálov zmiešaného formátu ............................................................................ 151
Kopírovanie na obe strany .................................................................................................... 152

Automatické kopírovanie na obe strany papiera (iba modely podporujúce obojstrannú
tlač) ..................................................................................................................... 152
Manuálne kopírovanie na obe strany ...................................................................... 153

11 Skenovanie ................................................................................................................ 155

Používanie funkcií skenovania ............................................................................................... 156

Metódy skenovania ............................................................................................... 156
Zrušenie skenovania .............................................................................................. 158

Nastavenia skenovania ........................................................................................................ 159

Rozlíšenie a farba skenera ..................................................................................... 159
Kvalita skenovania ................................................................................................ 160

Skenovanie fotografie ........................................................................................................... 162

12 Fax ............................................................................................................................ 163

Nastavenie faxu .................................................................................................................. 164

Inštalácia a pripojenie hardvéru .............................................................................. 164
Konfigurácia nastavení faxu ................................................................................... 168
Použitie sprievodcu nastavením faxu HP .................................................................. 169

Používanie telefónneho zoznamu ........................................................................................... 170

Vytvorenie a úprava telefónneho zoznamu faxu pomocou ovládacieho panela. ............ 170
Importovanie alebo exportovanie kontaktov aplikácie Microsoft Outlook do telefónneho
zoznamu faxu ....................................................................................................... 170
Používanie údajov z telefónneho zoznamu z iných programov ................................... 170
Vymazanie položiek telefónneho zoznamu ............................................................... 171
Použitie rýchlych volieb .......................................................................................... 171
Správa záznamov skupinovej voľby ........................................................................ 172

Úprava nastavení faxov ........................................................................................................ 174

Nastavenia odoslania faxu .................................................................................... 174
Nastavenia prijatia faxu ........................................................................................ 178
Nastavenie vyvolania faxu ..................................................................................... 183

Používanie faxu ................................................................................................................... 184

Softvér faxu .......................................................................................................... 184
Zrušenie faxu ........................................................................................................ 184

SKWW

ix

background image

Používanie faxu v systéme DSL, PBX alebo ISDN ....................................................... 184
Používanie faxu na službe VoIP .............................................................................. 185
Pamäť faxu .......................................................................................................... 186
Odstránenie faxov z pamäte .................................................................................. 186
Odoslanie faxu ..................................................................................................... 186
Prijatie faxu .......................................................................................................... 192

Riešenie problémov s faxom .................................................................................................. 194

Kontrolný zoznam na riešenie problémov s faxom ..................................................... 194
Chybové hlásenia faxu ......................................................................................... 195
Riešenie problémov s faxovými kódmi a sledovacími správami ................................... 201
Faxové záznamy a správy ..................................................................................... 202
Zmena korekcie chyby a rýchlosti faxu .................................................................... 204
Riešenie problémov s odosielaním faxov .................................................................. 205
Riešenie problémov s prijímaním faxov .................................................................... 211
Riešenie všeobecných problémov s faxovaním ......................................................... 218

Informácie o predpisoch a o zárukách .................................................................................... 221

13 Správa a údržba ........................................................................................................ 223

Stránky s informáciami o tlači ................................................................................................ 224
Použitie vstavaného webového servera HP .............................................................................. 226

Otvorenie vstavaného webového servera HP ............................................................ 226
Funkcie vstavaného webového servera HP ................................................................ 226

Používanie softvéru HP Web Jetadmin .................................................................................... 228
Funkcie zabezpečenia produktu ............................................................................................. 228

Nastavenie hesla systému ...................................................................................... 228

Úsporné nastavenia .............................................................................................................. 229

Tlač v režime EconoMode ...................................................................................... 229
Režimy šetrenia energie ......................................................................................... 229
Archivačná tlač ..................................................................................................... 230

Inštalácia pamäte DIMM ....................................................................................................... 231

Inštalácia pamäte DIMM ........................................................................................ 231
Aktivovanie pamäte ............................................................................................... 234
Kontrola inštalácie modulu DIMM ........................................................................... 235
Vyčlenenie pamäte ............................................................................................... 236

Vyčistenie produktu .............................................................................................................. 237

Vyčistenie dráhy papiera ....................................................................................... 237
Čistenie skenovacieho pásika na skle skenera a prítlačnej ploche ............................... 237
Čistenie podávacích valčekov a separačnej vložky podávača dokumentov .................. 238
Čistenie dotykovej obrazovky ................................................................................. 239

Aktualizácie produktu ........................................................................................................... 240

x

SKWW

background image

14 Riešenie problémov .................................................................................................... 241

Pomôž si sám ...................................................................................................................... 242
Kontrolný zoznam riešenia problémov .................................................................................... 243

1. krok: Kontrola, či je zapnuté napájanie zariadenia ............................................... 243
2. krok: Skontrolujte, či sa na ovládacom paneli nezobrazuje chybové hlásenie ........... 243
3. krok: Test funkcie tlače ....................................................................................... 244
4. krok: Test funkcie kopírovania ............................................................................. 244
5. krok: Test funkcie odosielania faxov .................................................................... 244
6. krok: Test funkcie prijímania faxov ...................................................................... 244
7. krok: Tlačovú úlohu skúste odoslať z počítača ....................................................... 245
8. krok: Test funkcie prístupovej tlače prostredníctvom rozhrania USB .......................... 245
Faktory, ktoré majú vplyv na výkon produktu ............................................................ 245

Obnovenie predvolených hodnôt nastavenia .......................................................................... 246
Papier sa podáva nesprávne alebo sa zasekáva ...................................................................... 246

Zariadenie nepreberá papier ................................................................................. 246
Zariadenie prevezme niekoľko hárkov papiera súčasne ............................................. 246
Predchádzanie zaseknutiam papiera ....................................................................... 247

Odstránenie zaseknutého média ............................................................................................ 248

Miesta zaseknutia média ....................................................................................... 249
Odstránenie uviaznutia z podávača dokumentov ...................................................... 249
Odstránenie zaseknutia v zásobníku 1 .................................................................... 251
Odstránenie zaseknutia v zásobníku 2 .................................................................... 253
Odstraňovanie zaseknutí z oblasti natavovacej jednotky ............................................ 254
Odstráňte zaseknutia vo výstupnej priehradke .......................................................... 255
Odstránenie zaseknutia v duplexnej jednotke (iba pri modeloch s podporou duplexnej
tlače) ................................................................................................................... 257

Zlepšenie kvality tlače ........................................................................................................... 259

Použitie správneho nastavenia typu papiera v ovládači tlačiarne ................................ 259
Konfigurácia nastavení farieb v ovládači tlačiarne .................................................... 260
Používanie papiera, ktorý zodpovedá technickým údajom od spoločnosti HP ............... 261
Tlač čistiacej strany ............................................................................................... 262
Kalibrácia zariadenia na zosúladenie farieb ............................................................ 262
Kontrola tlačových kaziet ....................................................................................... 263
Používanie ovládača tlačiarne, ktorý najviac vyhovuje vašim požiadavkám na tlač ....... 265
Zvýšenie kvality kópií ............................................................................................ 267

Zariadenie netlačí alebo tlačí pomaly ..................................................................................... 268

Zariadenie netlačí ................................................................................................. 268
Zariadenie tlačí pomaly ......................................................................................... 269

Riešenie problémov prístupovej tlače prostredníctvom rozhrania USB ......................................... 270

Ponuka USB Flash Drive (Pamäťová jednotka USB typu Flash) sa neotvorí, keď vložíte
príslušenstvo USB .................................................................................................. 270

SKWW

xi

background image

Súbor sa nevytlačí z úložného príslušenstva USB ....................................................... 270
Súbor, ktorý chcete tlačiť, nie je uvedený v ponuke USB Flash Drive (Pamäťová
jednotka USB typu Flash) ...................................................................................... 271

Riešenie problémov so sieťovým pripojením ........................................................................... 271

Riešenie problémov s priamym pripojením ............................................................... 271
Riešenie sieťových problémov ................................................................................. 271

Riešenie problémov s bezdrôtovou sieťou ................................................................................ 274

Kontrolný zoznam bezdrôtového pripojenia ............................................................. 274
Na ovládacom paneli tlačiarne sa zobrazí hlásenie: The wireless feature on this
product has been turned off (Funkcia bezdrôtového pripojenia zariadenia bola
vypnutá) ............................................................................................................... 275
Zariadenie netlačí po dokončení konfigurácie bezdrôtového pripojenia ...................... 275
Zariadenie netlačí a v počítači je nainštalovaný firewall od externej spoločnosti ........... 275
Bezdrôtové pripojenie po premiestnení bezdrôtového smerovača alebo samotného
zariadenia nefunguje ............................................................................................ 276
K bezdrôtovému zariadeniu nie je možné pripojiť ďalšie počítače .............................. 276
Zariadenie s bezdrôtovým pripojením stráca spojenie pri pripojení k VPN ................... 276
Sieť sa nezobrazuje v zozname bezdrôtových sietí ................................................... 276
Bezdrôtová sieť nefunguje ...................................................................................... 277

Riešenie problémov so softvérom zariadenia v systéme Windows .............................................. 278
Riešenie problémov so softvérom zariadenia v systéme Mac ...................................................... 280

Ovládač tlačiarne nie je uvedený v zozname Print & Fax (Tlač a faxovanie). ................ 280
Názov produktu sa neobjavuje v zozname zariadení v zozname Print & Fax (Tlač a
faxovanie) ............................................................................................................ 280
Ovládač tlačiarne automaticky nenastaví vami zvolený produkt v zozname Print & Fax
(Tlač a faxovanie) ................................................................................................. 280
Tlačová úloha sa neodoslala do požadovaného zariadenia ....................................... 281
Pri pripojení pomocou kábla USB sa produkt po zvolení ovládača neobjaví v zozname
Print & Fax (Tlač a faxovanie). ................................................................................ 281
Ak používate univerzálny ovládač tlačiarne pri pripojení prostredníctvom rozhrania
USB ..................................................................................................................... 281

Príloha A Spotrebné materiály a príslušenstvá ................................................................. 283

Objednávanie náhradných dielov, príslušenstva a spotrebného materiálu ................................... 284
Čísla dielov ......................................................................................................................... 285

Príloha B Servis a technická podpora ............................................................................... 287

Vyhlásenie o obmedzenej záruke poskytovanej spoločnosťou Hewlett-Packard ............................ 288
Záruka s prémiovou ochranou od spoločnosti HP: Vyhlásenie o obmedzenej záruke na tlačové
kazety LaserJet ..................................................................................................................... 290
Údaje uložené na tlačovej kazete .......................................................................................... 291
Licenčná zmluva pre koncového používateľa ........................................................................... 292

xii

SKWW

background image

OpenSSL ............................................................................................................................. 295
Podpora zákazníkov ............................................................................................................ 296

Príloha C Technické údaje produktu ................................................................................. 297

Fyzické technické údaje ........................................................................................................ 298
Spotreba energie, elektrické technické údaje a zvukové emisie .................................................. 298
Požiadavky na okolité prostredie ........................................................................................... 299

Príloha D Regulačné informácie ....................................................................................... 301

Smernice komisie FCC .......................................................................................................... 302
Program ekologického dozoru nad nezávadnosťou výrobkov .................................................... 303

Ochrana životného prostredia ................................................................................ 303
Produkcia ozónu ................................................................................................... 303
Spotreba energie .................................................................................................. 303
Spotreba tonera .................................................................................................... 303
Spotreba papiera .................................................................................................. 303
Plasty ................................................................................................................... 303
Spotrebný materiál tlačiarne HP LaserJet .................................................................. 304
Pokyny k vráteniu a recyklácii ................................................................................. 304
Papier .................................................................................................................. 305
Obmedzenia materiálov ........................................................................................ 305
Odstránenie opotrebovaných zariadení používateľmi v domácnostiach v rámci
Európskej únie ...................................................................................................... 306
Chemické látky ..................................................................................................... 306
Hárok s údajmi o bezpečnosti materiálu (MSDS) ....................................................... 306
Ďalšie informácie .................................................................................................. 307

Vyhlásenie o zhode .............................................................................................................. 308
Vyhlásenie o zhode (pre modely s bezdrôtovým pripojením) ..................................................... 310
vyhlásenia o bezpečnosti ...................................................................................................... 312

Bezpečnosť laserového zariadenia .......................................................................... 312
Predpisy a vyhlásenie o spôsobilosti výrobku pre Kanadu .......................................... 312
Vyhlásenie VCCI (Japonsko) ................................................................................... 312
Pokyny pre napájací kábel ..................................................................................... 312
Vyhlásenie o sieťovom elektrickom kábli (Japonsko) .................................................. 313
Vyhlásenie EMC (Kórea) ........................................................................................ 313
Vyhlásenie o laserovom zariadení pre Fínsko ........................................................... 313
Vyhlásenie o GS (Nemecko) ................................................................................... 314
Tabuľka susbtancií (Čína) ....................................................................................... 314
Vyhlásenie o obmedzení nebezpečných látok (Turecko) ............................................. 314
Vyhlásenie o obmedzení používania nebezpečných látok(Ukrajina) ............................ 314

Doplnkové vyhlásenia pre telekomunikačné (faxové) produkty ................................................... 315

SKWW

xiii

background image

Vyhlásenie EÚ o telekomunikačnej prevádzke ........................................................... 315
New Zealand Telecom Statements ........................................................................... 315
Additional FCC statement for telecom products (US) .................................................. 315
Telephone Consumer Protection Act (US) .................................................................. 316
Industry Canada CS-03 requirements ...................................................................... 316
Označenie schválených drôtových/bezdrôtových telekomunikačných zariadení typu
ICTQC pre Vietnam ............................................................................................... 317

Doplnkové vyhlásenia pre bezdrôtové produkty ....................................................................... 318

Vyhlásenie o súlade s predpismi komisie FCC – Spojené štáty americké ...................... 318
Vyhlásenie pre Austráliu ........................................................................................ 318
Vyhlásenie agentúry ANATEL pre Brazíliu ................................................................ 318
Vyhlásenia pre Kanadu .......................................................................................... 318
Regulačná poznámka pre Európsku úniu .................................................................. 318
Poznámka k používaniu vo Francúzsku .................................................................... 319
Poznámka k používaniu v Rusku ............................................................................. 319
Vyhlásenie pre Kóreu ............................................................................................ 319
Vyhlásenie pre Taiwan .......................................................................................... 320
Označenie schválených drôtových/bezdrôtových telekomunikačných zariadení typu
ICTQC pre Vietnam ............................................................................................... 320

Register ............................................................................................................................ 321

xiv

SKWW