HP LaserJet Pro 400 color MFP M475 Көмектесіңдер

background image

LASERJET PRO 300 COLOR MFP

LASERJET PRO 400 COLOR MFP

M375

M475

background image
background image

HP LaserJet Pro 300 MFP M375 түсті
жəне

HP LaserJet Pro 400 MFP M475

түсті

Пайдаланушы нұсқаулығы

background image

Авторлық құқық жəне лицензия

© 2011 Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

Авторлық құқық жөніндегі заңдарға
сəйкес жағдайлардан басқа кезде

, алдын

ала жазбаша түрде алынған рұқсатсыз

,

көшіруге

, бейімдендіруге немесе

аударуға рұқсат етілмейді

.

Мұнда берілген ақпарат ескертусіз
өзгертілуі мүмкін

.

НР өнімдері мен қызметтеріне берілетін
кепілдіктер осындай өнімдер мен
қызметтерге берілетін тікелей кепілдік
жөніндегі мəлімдемелерде ғана
көрсетілген

. Бұл құжаттағы

мəлімдемелер қосымша кепілдік ретінде
қабылданбауы тиіс

. НР бұл құжаттағы

техникалық немесе редакторлық қателер
немесе кемшіліктер үшін жауап
бермейді

.

Edition 2, 10/2011

Бөлік нөмірі

: CE863-90968

Тауар белгілерінің тізімі

Adobe

®

, Acrobat

®

жəне

PostScript

®

- Adobe

Systems Корпорациясының тауар
белгілері

.

Intel® Core™ - АҚШ пен басқа ел/
аймақтардағы

Intel корпорациясының

сауда белгісі

.

Java™ - Sun Microsystems
корпорациясының АҚШ

-тағы сауда

белгісі

.

Microsoft®, Windows®, Windows® XP
жəне

Windows Vista® — Microsoft

корпорациясының АҚШ

-та тіркелген

сауда белгілері

.

UNIX

®

- Ашық Топтың тіркелген тауар

белгісі

.

ENERGY STAR (Қуат үнемдеу) жəне

ENERGY STAR (Қуат үнемдеу) белгісі
тіркелген АҚШ белгілері болып
табылады

.

background image

Осы нұсқаулықта пайдаланылған шартты белгілер

КЕҢЕС:

Кеңестер пайдалы кеңестермен немесе сілтемелермен қамтамасыз етеді

.

ЕСКЕРІМ:

Ескертулер ұғымды түсіндіру немесе тапсырманы аяқтау үшін маңызды

ақпаратпен қамтамасыз етеді

.

ЕСКЕРТУ:

«Абайлаңыз» хабарлары деректердің жоғалуына немесе өнімді зақымдауға жол

бермеу үшін орындалуға тиісті іс рəсімдерін көрсетеді

.

АБАЙ БОЛЫҢЫЗ!

Ескерту хабарлары адамның жарақаттануына

, деректердің жоғалуына

немесе өнім зақымдануына жол бермеу үшін орындалуға тиісті арнайы іс рəсімдерін ескертеді

.

KKWW

iii

background image

iv

Осы нұсқаулықта пайдаланылған шартты белгілер

KKWW

background image

Maзмұны

1 Өнімнің негізгі сипаттамалары ............................................................................................ 1

Өнімдерді салыстыру

............................................................................................................. 2

Қоршаған ортаның мүмкіндіктері

............................................................................................ 5

Арнайы мүмкіндіктер

.............................................................................................................. 6

Өнімді көру

............................................................................................................................ 7

Алдыңғы жағынан көрінісі

........................................................................................ 7

Артқы көрінісі

.......................................................................................................... 8

Интерфейс порттары

.............................................................................................. 8

Сериялық нөмір мен модель нөмірінің орны

............................................................ 9

Басқару панелінің орналасуы

.................................................................................. 9

2 Басқару тақтасының мəзірлері ......................................................................................... 13

Параметрлер мəзірі

............................................................................................................. 14

Веб

-службы HP (HP веб-қызметтері) мəзірі .............................................................. 14

Есептер мəзірі

...................................................................................................... 14

Жылдам пішіндер мəзірі

........................................................................................ 15

Fax Setup («Факс параметрлері») мəзірі .................................................................. 16
Жүйені орнату мəзірі

............................................................................................. 19

Қызмет мəзірі

........................................................................................................ 25

Желіні орнату мəзірі

.............................................................................................. 27

Функцияларға арналған мəзірлер

......................................................................................... 29

Көшіру мəзірі

........................................................................................................ 29

Факс мəзірі

............................................................................................................ 31

Сканерлеу мəзірі

................................................................................................... 34

USB Flash Drive («USB құрылғысы») ......................................................................... 35

3 Windows бағдарламалары .............................................................................................. 37

Қолдау көрсетілетін операциялық жүйелер мен принтер драйверлері

................................... 38

Windows жүйесіне арналған дұрыс принтер драйверін таңдаңыз .......................................... 39

HP Əмбебап Принтер Драйвері (UPD) ..................................................................... 40

Windows жүйесіне арналған принтер драйверлерінің баптауларын өзгерту ........................... 41

KKWW

v

background image

Баспа параметрлерінің басымдықтары

.................................................................. 41

Бағдарламалық құрал жабылғанша принтердің барлық тапсырмаларының
параметрлерін өзгерту

.......................................................................................... 41

Принтердің барлық тапсырмаларының стандартты параметрлерін өзгерту

............ 42

Өнім конфигурациясының параметрлерін өзгерту

.................................................. 42

Windows жүйесінен принтер драйверін жою ......................................................................... 43
Windows арналған қолдау көрсетілетін утилиталар .............................................................. 44

Өзгне

Windows құрам бөліктері мен утилиталар .................................................... 44

Басқа операциялық жүйелерге арналған бағдарламалық құрал

............................................ 45

4 Өнімді Mac амалдық жүйесінде пайдалану ........................................................................ 47

Mac амалдық жүйесіне арналған бағдарламалық құрал ........................................................ 48

Қолдау көрсетілетін амалдық жүйелер мен принтер драйверлері

........................... 48

Mac операцияларық жүйелеріне арналған бағдарламалық құралды орнату ........... 48
Принтер драйверін

Mac амалдық жүйелерінен жою ............................................... 51

Mac компьютерлеріне арналған баспа параметрлерінің басымдығы ...................... 51
Mac амалдық жүйесіндегі принтер драйверінің параметрлерін өзгерту ................... 52
Mac компьютерлеріне арналған бағдарламалық құрал .......................................... 53
Mac жүйесі үшін қолдау көрсетілетін утилиталар ................................................... 54

Mac жүйесіндегі негізгі баспа тапсырмалары ........................................................................ 56

Mac жүйесі үшін басып шығару тапсырмасын тоқтату ............................................ 56
Қағаздың өлшемі мен түрін өзгерту

(Mac) .............................................................. 56

Mac амалдық жүйесінде құжаттардың өлшемін өзгерту немесе арнайы қағаз
өлшемінде басып шығару

..................................................................................... 56

Mac амалдық жүйесінде басып шығарудың алдын ала белгіленген
параметрлерін жасап

, пайдалану .......................................................................... 57

Mac амалдық жүйесінде мұқаба бет басып шығару ................................................ 57
Mac жүйесімен су таңбаларын пайдалану ............................................................. 57
Mac амалдық жүйесінде қағаздың бір парағында бірнеше бетті басып шығару ....... 58
Mac жүйесінде парақтың екі жағына басып шығару (дуплексті басып шығару) ........ 58
Mac жүйесімен түс опцияларын орнату ................................................................. 59

AirPrint технологиясын пайдалану ........................................................................................ 61
Mac амалдық жүйесінде факс жіберу ................................................................................... 62
Mac амалдық жүйесінде сканерлеу ...................................................................................... 63
Mac жүйесіндегі мəселелерді шешу ..................................................................................... 64

5 Өнімді Windows амалдық жүйесі арқылы қосу .................................................................. 65

Принтер ортақтасқан дисклеймері

........................................................................................ 66

Компьютерге

, сымды немесе сымсыз желіге қосылу үшін, HP Smart Install бағдарламасын

пайдаланыңыз

. .................................................................................................................... 67

vi

KKWW

background image

Windows үшін HP Smart Install тікелей байланыстары (USB) ..................................... 67
Windows сымды желілеріне арналған HP Smart Install ............................................. 67
Windows сымсыз желілеріне арналған HP Smart Install, 1-əдіс: Өнімнің басқару
панелін пайдалану

................................................................................................ 68

Windows сымсыз желілеріне арналған HP Smart Install, 2-əдіс: USB кабелін
уақытша қосу

........................................................................................................ 68

Windows сымсыз желілеріне арналған HP Smart Install, 3-əдіс: WPS
технологиясын пайдалану

..................................................................................... 68

USB арқылы қосу .................................................................................................................. 69

Ықшам дискіден орнату

......................................................................................... 69

Желіге

Windows амалдық жүйесі арқылы қосу ...................................................................... 70

Қолдау көрсетілетін желілік протоколдар

............................................................... 70

Өнімді

Windows амалдық жүйесі арқылы сымды желіде орнату ............................. 70

Өнімді

Windows көмегімен сымсыз желіге орнату (тек сымсыз модельдер) ............ 71

IP желі параметрлерін Windows амалдық жүйесі арқылы реттеу ............................ 74

6 Қағаз жəне баспа құралдары ............................................................................................. 77

Қағаз бен баспа құралдарын пайдалану туралы

................................................................... 78

Windows жүйесіндегі қағаздың түрі мен өлшеміне сəйкестендіру үшін принтер драйверін
ауыстыру

............................................................................................................................. 80

Қолданылатын қағаз өлшемдері

........................................................................................... 81

Қолдануға болатын қағаз түрлері мен науа сыйымдылығы

................................................... 83

Қағаз науаларын салу

.......................................................................................................... 86

1-науаға қағаз салыңыз ......................................................................................... 86
2-науаны немесе қосымша 3-науаны салыңыз ....................................................... 87
Құжат бергішіне қағаз салыңыз

.............................................................................. 89

Науалардың параметрлерін реттеу

...................................................................................... 91

7 Баспа картридждері ......................................................................................................... 93

Баспа картриджі туралы ақпарат

.......................................................................................... 94

Жабдықтардың көріністері

................................................................................................... 95

Баспа картриджінің көріністері

............................................................................... 95

Баспа картридждерін басқару

.............................................................................................. 96

Баспа картридждерінің параметрлерін өзгерту

...................................................... 96

Жабдықтарды сақтау жəне қайта өңдеу

................................................................. 98

HP компаниясының жалған өніммен күрес веб-торабы ........................................... 98

Ауыстыру нұсқаулары

.......................................................................................................... 99

Баспа картридждерін ауыстыру

............................................................................. 99

Жабдықтарда пайда болған мəселелерді шешу

................................................................. 104

Баспа картридждерін тексеру

.............................................................................. 104

KKWW

vii

background image

Жабдықтарға қатысты басқару тақтасында көрсетілген хабарларды түсіндіру

...... 107

8 Баспа тапсырмалары ..................................................................................................... 115

Басып шығару тапсырмасын тоқтату

.................................................................................. 116

Windows жүйесіндегі негізгі басып шығару тапсырмалары .................................................. 117

Windows амалдық жүйесінде принтер драйверін ашу .......................................... 117
Windows амалдық жүйесінде басып шығару параметріне қатысты анықтама алу . 118
Windows жүйесімен баспа көшірмелерінің санын өзгерту ..................................... 118
Windows жүйесімен қайта пайдалану үшін өзгертілмелі баспа параметрлерін
сақтау

................................................................................................................. 118

Windows жүйесімен баспа сапасын жақсарту ...................................................... 122
Windows жүйесімен екі жағына басып шығару (дуплекс) ...................................... 123
Windows жүйесінде əр параққа бірнеше бетті басып шығару ................................ 126
Беттің бағытын

Windows жүйесімен таңдау ......................................................... 128

Windows жүйесінде түс опцияларын орнату ........................................................ 130

HP ePrint қызметін пайдалану .............................................................................................. 131
Windows жүйесіндегі қосымша басып шығару тапсырмалары ............................................. 132

Windows жүйесінде түрлі түсті мəтінді қара етіп басып шығару ............................ 132
Windows амалдық жүйесінде алдын ала басылып шыққан бланкінің немесе
пішіннің үстіне басып шығару

.............................................................................. 132

Windows амалдық жүйесінде арнайы қағазға, жапсырмаларға немесе мөлдір
үлдірлерге басып шығару

.................................................................................... 134

Бірінші немесе соңғы бетті басқа қағазға

Windows жүйесімен басып шығару ........ 137

Windows жүйесімен бет өлшемін сəйкестендіру үшін құжатты масштабтау .......... 139
Сутаңбаны құжатқа

Windows жүйесімен қосу ....................................................... 141

Windows жүйесінде кітапша жасау ...................................................................... 141

Walk-up USB басып шығару ................................................................................................ 144

9 Түс ............................................................................................................................... 147

Түсті реттеу

....................................................................................................................... 148

Басып шығару тапсырмасы үшін түс тақырыбын өзгерту

..................................... 148

Түс опцияларын өзгерту

...................................................................................... 149

Қолмен реттелетін түс опциялары

....................................................................... 150

HP EasyColor опциясын пайдалану ..................................................................................... 151
Түстерді компьютер экранымен сəйкестендіріңіз

................................................................ 153

10 Көшіру ........................................................................................................................ 155

Көшірме функцияларын пайдалану

.................................................................................... 156

Көшіру

................................................................................................................ 156

Бірнеше көшірме

................................................................................................. 156

viii

KKWW

background image

Бірнеше беттен тұратын түпнұсқаны көшіру

........................................................ 157

Куəліктерді көшіру

............................................................................................... 157

Көшіру тапсырмасынан бас тарту

........................................................................ 159

Көшірмені үлкейту немесе кішірейту

.................................................................... 159

Көшіру тапсырмасын салыстыру

......................................................................... 160

Түсті немесе ақ

-қара көшірме жасау .................................................................... 161

Көшіру параметрлері

......................................................................................................... 162

Көшірме сапасын өзгерту

.................................................................................... 162

Сканер əйнегіндегі кір мен дақтардың болмауын тексеру

..................................... 162

Көшірмелер үшін ашықтық пен қоюлық параметрлерін реттеу

............................. 164

Таңдамалы көшірме параметрлерін анықтау

....................................................... 164

Арнайы қағазға көшіру үшін қағаз өлшемін жəне түрін орнатыңыз

........................ 165

Көшірменің əдепкі параметрлерін қалпына келтіру

.............................................. 165

Фотосуреттерді көшіру

....................................................................................................... 166

Түрлі өлшемді түпнұсқаларды көшіру

................................................................................. 167

Екі жағына басып шығару

................................................................................................... 168

Екі жағына көшіру

(тек дуплексті үлгілерде) ......................................................... 168

Қолмен екі жағына басып шығару

........................................................................ 169

11 Сканерлеу ................................................................................................................... 171

Сканерлеу функцияларын қолдану

..................................................................................... 172

Сканерлеу əдістері

............................................................................................. 172

Сканерлеуді тоқтату

............................................................................................ 174

Сканерлеу параметрлері

.................................................................................................... 175

Сканер ажыратымдылығы мен түстері

................................................................. 175

Сканерлеу сапасы

.............................................................................................. 176

Фотосуреттерді сканерлеу

................................................................................................. 178

12 Факс ........................................................................................................................... 179

Факсті орнату

..................................................................................................................... 180

Аппараттық құралдарды орнатыңыз жəне қосыңыз

.............................................. 180

Факс параметрлерін конфигурациялаңыз

............................................................ 184

HP Fax Setup Wizard шеберін пайдалану .............................................................. 185

Телефон кітабын пайдалану

.............................................................................................. 186

Факстің телефон кітабын жасап

, оны өңдеу үшін басқару тақтасын пайдалану ..... 186

Microsoft Outlook контактілерін факстің телефон кітабына импорттаңыз немесе
экспорттау

.......................................................................................................... 186

Басқа бағдарламалардан телефон кітабының мəліметтерін пайдаланыңыз

......... 187

Телефон кітапшасының жазбаларын жою

........................................................... 187

Жылдам теру нөмірлерін пайдалану

................................................................... 188

KKWW

ix

background image

Нөмірлер тобын теру жазбаларын басқарыңыз

................................................... 189

Факс параметрлерін орнату

................................................................................................ 190

Факс параметрлерін жіберіңіз

.............................................................................. 190

Факс қабылдау параметрлері

.............................................................................. 194

Факске сұрақ жіберуді орнату

.............................................................................. 200

Факсті пайдаланыңыз

......................................................................................................... 201

Факстің бағдарламалық құралдары

..................................................................... 201

Факсті тоқтату

..................................................................................................... 201

Факсті

DSL, PBX немесе ISDN жүйелерінде пайдалану .......................................... 201

Факсті

VoIP қызметінде пайдалану ....................................................................... 203

Факс жады

.......................................................................................................... 203

Факстерді жадтан өшіріңіз

................................................................................... 203

Факсті жіберіңіз

................................................................................................... 204

Факсті алыңыз

.................................................................................................... 209

Факс мəселелерін шешіңіз

................................................................................................. 212

Факстің ақаулықтарын жою туралы бақылау кестесі

............................................. 212

Факс қатесі туралы хабарлар

.............................................................................. 213

Факс кодтарының жəне ақау есептерінің мəселелерін шешу

................................ 219

Факстің тіркеу журналдары мен есеп берулері

..................................................... 222

Қате түзетуді жəне факс жылдамдығын өзгертіңіз

................................................ 223

Факс жіберудің мəселелерін шешу

...................................................................... 224

Факс алудың мəселелерін шешу

......................................................................... 231

Факстың жалпы ақаулықтарын жою

..................................................................... 237

Заңнамалық ақпарат жəне кепілдіктер

................................................................................ 240

13 Басқару жəне күту ........................................................................................................ 241

Ақпараттық беттерді басып шығару

.................................................................................... 242

Енгізілген НР веб

-серверін пайдалану ................................................................................ 244

Ендірілген НР веб

-серверін ашу .......................................................................... 244

Енгізілген

HP веб-серверінің функциялары ........................................................... 244

HP Web Jetadmin бағдарламалық құралын пайдалану ......................................................... 246
Өнімнің қауіпсіздік мүмкіндіктері

......................................................................................... 247

Жүйе кілтсөзін орнату

......................................................................................... 247

Үнемдеу параметрлері

....................................................................................................... 248

EconoMode режимімен басып шығару .................................................................. 248
Қуатты үнемдеу режимдері

................................................................................. 248

Архивтік баспа

.................................................................................................... 249

DIMM модульдері орнату ................................................................................................... 250

DIMM модульдері орнату .................................................................................... 250
Жадты қосу

......................................................................................................... 253

x

KKWW

background image

DIMM модулінің орнатылуын тексеріңіз ............................................................... 254
Жадты үлестіру

................................................................................................... 255

Өнімді тазалаңыз

............................................................................................................... 256

Қағаз жолын тазалаңыз

. ...................................................................................... 256

Сканердің шынысы мен үстелін тазалау

.............................................................. 256

Құжат бергішінің желімді білік пен бөлуші төсемесін тазалаңыз

. ........................... 257

Сенсорлы экранды тазалау

................................................................................. 258

Өнімді жаңарту

.................................................................................................................. 259

14 Мəселелерді шешу ....................................................................................................... 261

Өзіндік көмек

..................................................................................................................... 262

Мəселелерді шешу тізімі

.................................................................................................... 263

1-қадам: Құрылғының қосылғанын тексеру .......................................................... 263
2-қадам: Басқару тақтасындағы қате хабарларын қарау ....................................... 263
3-қадам: Басып шығару жұмысын тексеру ........................................................... 264
4-қадам: Көшірме жұмысын тексеру .................................................................... 264
5-қадам: Факс жіберу жұмысын тексеру ............................................................... 264
6-қадам: Факс қабылдау жұмысын тексеру .......................................................... 264
7-қадам: Баспа тапсырмасын компьютер арқылы жіберіп көру ............................. 265
8-қадам: Тасымалы USB құрылғысынан басып шығару жұмысын тексеру ............. 265
Өнімнің тиімділігіне əсер ететін жағдайлар

.......................................................... 265

Зауыттық баптаулы мəндерді қалпына келтіріңіз

. ............................................................... 266

Қағаз қате беріледі немесе кептеледі

................................................................................. 267

Өнім қағазды тартып алмайды

............................................................................ 267

Өнім бірнеше қағаз парақтарын тартып алады

.................................................... 267

Қағаз кептелістерінің алдын алу

.......................................................................... 267

Кептелулерден тазалаңыз

................................................................................................. 269

Кептелу орындары

.............................................................................................. 269

Құжат бергіштегі кептелген қағазды алу

............................................................... 270

1-науадағы кептелістерді жою ............................................................................. 272
2-науадағы кептелістеді жою ............................................................................... 273
Термобекіткіш аймағындағы кептелген қағазды алып тастау

................................ 274

Шығару науасындағы кептелістерді жою

............................................................. 275

Дуплексердегі кептелістерді жою

(тек дуплексор модельдері) .............................. 276

Баспа сапасын жақсарту

.................................................................................................... 279

Принтер драйверінде əрдайым дұрыс қағаз түрінің параметрін қолданыңыз

. ....... 279

Принтер драйверіндегі түс параметрлерін реттеу

................................................ 280

HP қағаз ерекшеліктеріне сай келетін қағазды пайдалану .................................... 282
Тазалағыш бетті басып шығару

........................................................................... 282

Түстерді теңестіру үшін өнімді тексеру

................................................................ 283

KKWW

xi

background image

Баспа картридждерін тексеру

.............................................................................. 283

Басып шығару қажеттіліктеріне жақсы сəйкес келетін принтер драйверін
пайдалану

.......................................................................................................... 286

Көшірмелердің басып шығару сапасын жақсарту

................................................. 288

Өнім басып шығармайды немесе баяу басып шығарады

.................................................... 289

Өнім басып шығармайды

.................................................................................... 289

Өнім баяу басып шығарады

................................................................................ 290

Ауыспалы

USB баспа ақаулықтарын шешу ......................................................................... 291

USB құрылғысы енгізілгенде USB Flash Drive («USB құрылғысы») мəзірі
ашылмайды

. ....................................................................................................... 291

Файл

USB құрылғысынан басылмайды ................................................................ 291

Басылатын файл

USB Flash Drive («USB құрылғысы») мəзірінде көрсетілмеген ...... 292

Жалғауға қатысты мəселелер

............................................................................................ 293

Тікелей жалғау ақаулықтарын түзету

................................................................... 293

Желілік ақаулықтарды түзету

.............................................................................. 293

Сымсыз желі ақаулықтарын түзету

..................................................................................... 295

Сымсыз байланысты тексеру тізімі

...................................................................... 295

Басқару панелі хабарды көрсетеді

: Осы өнімдегі сымсыз мүмкіндік өшірілген ...... 296

Сымсыз конфигурациялау аяқталғаннан кейін өнім басып шығармайды

.............. 296

Өнім басып шығармайды жəне компьютерде үшінші тараптың желіаралық
қалқаны орнатылған

........................................................................................... 296

Сымсыз маршрутизатор немесе өнімді жылжытқаннан кейін сымсыз байланыс
жұмыс істемейді

.................................................................................................. 297

Сымсыз өнімге қосымша компьютерлер қосу мүмкін емес

.................................... 297

Сымсыз өнім байланысы

VPN желісіне қосылған кезде жоғалады ........................ 297

Желі сымсыз желілер тізімінде шықпайды

........................................................... 298

Сымсыз желі жұмыс істеп тұрған жоқ

................................................................... 298

Windows жүйесіндегі өнім бағдарламалық құралының мəселелерін шешу .......................... 299
Mac жүйесіндегі өнім бағдарламалық құралының мəселелерін шешу .................................. 301

Принтер драйвері баспа жəне факс тізімінде тізімделмеген

. ................................ 301

Өнім атауы өнім тізіміндегі баспа жəне факс тізімінде көрсетілмейді

. ................... 301

Принтер драйвері баспа жəне факс тізіміндегі таңдалған өнімді автоматты түрде
орнатпайды

. ....................................................................................................... 301

Баспа тапсырмасы қажет өнімге жіберілмеді

. ...................................................... 302

USB кабелімен жалғанған кезде, драйвер таңдалған соң, өнім баспа жəне факс
тізімінде көрсетілмейді

. ....................................................................................... 302

USB қосылымын пайдаланған кезде жалпы принтер драйверін қолданасыз .......... 302

Қосымша а Жабдықтар жəне керек

-жарақтар ...................................................................... 303

Бөлшектерге

, керек-жарақтарға жəне жабдықтарға тапсырыс беру ..................................... 304

Бөлшек нөмірлері

.............................................................................................................. 305

xii

KKWW

background image

Қосымша ə Қызмет жəне қолдау

........................................................................................ 307

Hewlett-Packard компаниясының шектеулі кепілдік туралы мəлімдемесі ............................... 308
HP компаниясының Жоғары қорғау кепілдігі: LaserJet баспа картриджіне шектеулі кепілдік
беру туралы мəлімдемесі

................................................................................................... 310

Деректер баспа картриджінде сақталған

............................................................................. 311

Түпкі пайдаланушының лицензиялық келісімі

..................................................................... 312

OpenSSL ............................................................................................................................. 316
Тұтынушыларды қолдау

..................................................................................................... 317

Қосымша б Өнімнің ерекшеліктері

...................................................................................... 319

Физикалық талаптар

.......................................................................................................... 320

Энергияны тұтыну

, электрлік сипаттамалары жəне дыбыс бөлуі ......................................... 321

Қоршаған орта ерекшеліктері

............................................................................................. 322

Қосымша в Реттеуші ақпарат

............................................................................................. 323

FCC ережелері ................................................................................................................... 324
Қоршаған ортаны бақылау бағдарламасы

.......................................................................... 325

Қоршаған ортаны қорғау

..................................................................................... 325

Озон өндіру

........................................................................................................ 325

Тұтынылатын қуат

.............................................................................................. 325

Тонерді пайдалану

.............................................................................................. 325

Қағаз пайдалану

................................................................................................. 325

Пластмасса

........................................................................................................ 326

HP LaserJet принтерінің жабдықтары ..................................................................... 326
Қайтару жəне қайта пайдалану туралы ақпарат

................................................... 326

Қағаз

.................................................................................................................. 328

Материалдық шектеулер

..................................................................................... 328

Еуропа Одағы аумағындағы жеке үйлерде тұратын пайдаланушылардың
жабдық қалдықтарын тастауы

............................................................................. 328

Химиялық заттар

................................................................................................ 329

Материалдардың қауіпсіздігі туралы мəліметтер парағы

(MSDS) .......................... 329

Қосымша ақпарат алу үшін

.................................................................................. 329

Сəйкестік декларациясы

.................................................................................................... 330

Сəйкестік туралы мəлімдеме

(сымсыз модельдер) .............................................................. 332

Қауіпсіздік мəлімдемелері

.................................................................................................. 334

Лазерлік қауіпсіздік

............................................................................................. 334

Канада Сауда Министрлігінің ережелері

.............................................................. 334

Кедергілер жөніндегі жапондық ерікті бақылау кеңесінің мəлімдемесі

(Жапония) . . 334

Электр сымына арналған нұсқаулар

.................................................................... 334

Электр сымы жөніндегі мəлімдеме

(Жапония) ...................................................... 335

KKWW

xiii

background image

EMC мəлімдемесі (Корея) .................................................................................... 335
Финляндия үшін лазерлік қауіпсіздік жөніндегі мəлімдеме

.................................... 335

GS мəлімдемесі (Германия) ................................................................................. 336
Заттар кестесі

(Қытай) ......................................................................................... 336

Қауіпті заттар мəлімдемесіндегі шектеулер

(Түркия) ............................................ 336

Зиянды заттарға қатысты шектеулер мəлімдемесі

(Украина) ................................ 336

Телекоммуникация

(факс) өнімдері үшін қосымша мəлімдемелер ....................................... 337

Телекоммуникация операциясына арналған ЕО мəлімдемесі

.............................. 337

New Zealand Telecom Statements ........................................................................... 337
Additional FCC statement for telecom products (US) ................................................... 337
Telephone Consumer Protection Act (US) .................................................................. 338
Industry Canada CS-03 requirements ....................................................................... 338
ICTQC түріндегі мақұлданған өнімдер үшін Vietnam Telecom компаниясының
сымды

/сымсыз байланыс белгісі ........................................................................ 339

Сымсыз өнімдерге арналған қосымша мəлімдемелер

......................................................... 340

FCC үйлесімділік туралы мəлімдемесі—Америка Құрама Штаттары ..................... 340
Австралиялық мəлімдеме

................................................................................... 340

Бразилиялық

ANATEL мəлімдемесі ...................................................................... 340

Канадалық мəлімдеме

........................................................................................ 340

Еуропалық Одақтың реттеу хабары

..................................................................... 340

Францияда пайдалануға арналған хабар

............................................................. 341

Ресейде пайдалануға арналған хабар

................................................................. 341

Кореялық мəлімдеме

.......................................................................................... 341

Тайвандық мəлімдеме

........................................................................................ 342

ICTQC түріндегі мақұлданған өнімдер үшін Vietnam Telecom компаниясының
сымды

/сымсыз байланыс белгісі ........................................................................ 342

Индекс

.............................................................................................................................. 343

xiv

KKWW